ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR 2023

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR? PROTOKOLÜ NASIL OLUR 2023?

Anlaşmalı Boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. En az 1 yıllık bir evlilik gerçekleştikten sonra hakim olağan koşulları da göz önünde bulundurarak boşanmaya karar verebilecektir. ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR? Anlaşmalı boşanma davasıyla eşlerin boşanabilmesi için 4 şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar:

 1. Evliliğin en az 1 sene sürmüş olması gerekmektedir,
 2. Eşlerin beraber ya da birisinin boşanma davası açmış olması, diğer eşin de açılan boşanma davasını kabul etmesi gerekmektedir,
 3. Eşlerce hazırlanmış anlaşmalı boşanma protokolü mahkemece uygun bulunmalıdır,
 4. Mahkemece taraflar dinlemeli, olağan koşullar da göz önünde bulundurarak boşanmaya karar verilmesi gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL ve NEREDE AÇILIR 2023?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için öncelikle eşlerden birisinin veya her ikisinin de bunu talep etmesi gerekmektedir. Bu talep, eşlerden birinin mahkemeye
başvurması ve bu başvurudan sonra diğer eşin de bu başvuruyu kabul etmesi şeklinde olabileceği gibi her iki eşinde ortak olarak mahkemeye başvurması şeklinde
de olabilmektedir. Buradaki önemli olan husus başvuru sırasında eşlerce hazırlanmış usulüne uygun bir Anlaşmalı Boşanma Protokolünün ve dava dilekçesinin
olmasıdır. Boşanmaya karar verecek olan aile mahkemesi bu protokol ve dava dilekçesini inceleyip tarafları dinledikten sonra boşanmaya karar verebilecektir.
Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkeme eşlerden birinin oturduğu yerdeki aile mahkemesidir. Ancak bu kural kesin yetki kuralı olmadığı için taraflarca itiraz
edilmediği sürece bu yer dışındaki bir yerdeki aile mahkemesinde de bu dava açılabilecektir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi yerine boşanma davasına bakabilmektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLER 2023?

Dava açıldıktan sonra yetkili ve görevli mahkeme en geç 1 ay içerisinde tensip zaptı düzenler ve eşlere duruşma tarihini ve saatini bildirir. Tarafların bu tarihte mahkemede bulunması zorunludur. Çünkü mahkeme tarafları dinleyerek kendi rızaları ile boşanmak istediklerine kanaat getirmesi gerekmektedir. Burada eşlerin protokolü kendi rızaları ile onaylamaları gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NEDİR ve NASIL OLMALIDIR?

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin evliliği ve boşanmanın mali sonuçlarını (nafaka, velayet, kişisel ilişki vb.) karara bağladıkları iki taraflı sonuç doğuran bir sözleşmedir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için bu sözleşmenin mahkemece uygun bulunması şarttır. Bu husus Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasına şöyle düzenlenmiştir; Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. İlgili maddeye göre boşanma protokolünün mahkemece uygun bulunulabilmesi için boşanmanın sonuçlarının taraflarca karara bağlanmış olması gerekmektedir. Bunlar ise;

 1. Maddi ve Manevi Tazminat;
 2. Yoksulluk Nafakası;
 3. Velayet, çocukla kişisel ilişki kurulması;
 4. Mal paylaşımı gibi konulardır.

Ayrıca protokol kanuna aykırı huşular içermemeli ve koşula bağlanmamalıdır. Bu hususlar uygun şekilde hazırlanan bir protokol mahkemeye sunulur. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatine göre protokolde değişiklik yapabilir. Boşanmanın gerçekleşmesi için de bu değişikliklerin de taraflarca kabul edilmesi gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMDA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR:
1-) İsim Soyisim (T.C:…………)
Adres:
2-) İsim Soyisim (T.C:…………)
Adres:
Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür
iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek
çocukların durumlarını düzenleyen işbu protokolü, ……… tarihinde imzalamıştır. İşbu
protokol, …….. Aile Mahkemesine verecekleri anlaşmalı boşanma dilekçesi ekinde,
sunulacaktır.
PROTOKOL MADDELERİ:
1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar, aşağıdaki hususlarda karşılıklı
anlaşarak boşanmayı kabul ederler.
2-) Müşterek çocuk …..……… ‘ın velayeti anne ………..….’ da, kalacaktır.
3-) Baba ……….’ın müşterek çocuk …………….. ile kişisel ilişkisi şu şekilde tesis
edilecektir; …………. ortak çocuk ……..…’ı, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen
ay başından geçerli olmak üzere, her ayın ilk cuma günü saat 19:00 ile Pazar günü
19:00 arasında yatılı olarak, dini bayramların 3. Günü saat 9:00 ile 4. Günü 9:00
arasında yatılı olarak , sömestr ve ara tatillerinin 1. Günü saat 9:00’dan 2. günü saat
9:00’a kadar yatılı olarak görüşme sağlayacaktır.
4-) Baba ……., çocuk için aylık ……….. TL iştirak nafakasını her ayın ….… gününe
kadar ……. Numaralı hesaba yatıracaktır. Nafakaya her yıl Ocak ayından itibaren ÜFE
oranında artış uygulanacaktır.
5-) Taraflar birbirlerinden başkaca nafaka, maddi ve manevi tazminat talep
etmemektedirler.
6-) Eşlerden ……, boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır.
7-) Tarafların birbirinden yargılama gideri ve vekâlet ücreti talebi bulunmamaktadır.
8 -) İşbu boşanma protokolü, 3 nüsha olmak üzere, ………. tarihinde düzenlenerek,
hiçbir baskı altında olmadan taraflarca imza altına alınmıştır.

TARAF – İmza TARAF – İmza

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

               İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : (T.C. No: ………………………….) ADRES : DAVALI : (T.C. No: ………………………….) ADRES : KONU : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile anlaşmalı boşanma talebimizin kabulü talebimizdir. AÇIKLAMALAR :

1-Davalı ………. ile ../../…. tarihinden bu yana evliliğimiz devam etmektedir. 2-Ancak, evlendiğimiz günden bu güne kadar evlilik birliğini kuramadığımız, birbirimize uyum sağlayamadığımızdan müşterek hayat iki taraf için de çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle birarada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün görünmemektedir. 3-Davalı eş de boşanmayı kabul etmektedir.(EK-2) Medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, müşterek çocukların velayeti, boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve çocuklar ile baba arasındaki şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte sunulan Protokolü imzalamış bulunmaktayız. ../../…. tarihinde imzalanan Protokol dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemenizin bilgilerine sunulmuştur. (EK-3) 4-Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma talebinde bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur. HUKUKİ SEBEPLER : TMK md 166, HMK ilgili hükümleri DELİLLER : Nüfus Kayıtları, ../../…. Tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı davalı eşin davayı kabulü de göz önünde bulundurularak;

 1. TMK madde 166 uyarınca ve hazırlanan Protokol uyarınca boşanma talebimizin kabulüne,
 2. Ekte sunulu Protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …./…./….
                                        DAVACI VEKİLİ
                                            İMZA
  

EKLER: EK-1 : Nüfus kayıtlarını gösterir belge EK-2 : Davalı eşin kabul beyanı EK-3 : ../../…. Tarihli Protokol

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top