Boşanma davası nedir? Nasıl Açılır? Dava süreci?

Boşanma davası, evli olan çiftlerin evliliklerini resmi olarak sona erdirmek için mahkemeye başvurdukları hukuki bir süreçtir. Boşanma davası ile evlilik birliği sona erer ve boşanma kararı verildikten sonra taraflar resmi olarak boşanmış olurlar.

Boşanma, evlilik birliğinin taraflardan birinin veya her ikisinin de kararıyla yasal olarak sona erdirilmesidir. Boşanma ancak hâkim kararıyla ve Türk Medeni kanunundasayılan boşanma sebeplerinden bir veya birkaçının varlığına dayanılarak gerçekleştirilebilen bir işlemdir.

Boşanma Davasının Açılması?

Boşanma davası nasıl açılır?

Burada önemli olan nokta boşanmanın tek taraflı mı yoksa iki taraflı olarak istenip istenmediğidir. Öncelikle boşanmayı karı-kocadan birisi istiyorsa buradaki boşanma davası çekişmeli olarak görülecektir. Ancak boşanmayı her iki tarafta istiyorsa burada çekişmesiz anlaşmalı bir boşanma davası görülecektir. Burada belirtilmesi gereken 3. Nokta ise her iki tarafında boşanmayı istemesi ancak boşanmanın diğer unsurlarında (örn. Velayet, nafaka vb.) anlaşamamaları hususunda da boşanma davası çekişmeli olarak görülecektir. Boşanma davalarında boşanmaya karar veren eş, hangi boşanma sebebiyle boşanmak istiyorsa Türk Medeni Kanunu’nda yazılı olan boşanma sebebini veya sebeplerini ispatlayacak delilleriyle birlikte dilekçe hazırlamalı daha sonrasında bu dilekçeyi ilgili bölgedeki görevli mahkemeye vermelidir. Bu noktada hak kayıplarının oluşmaması için boşanmak isteyen eşin veya eşlerin aile hukukunda uzman bir avukattan yardım alması tavsiye olunur.

Boşanma Davasında Görevli Mahkeme ve Yetkili Mahkeme (TMK. 168)

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yerdeki aile mahkemeleridir. Boşanma davası açmak isteyen eş ya da eşler, boşanma davası açılma tarihinden altı ay öncesine kadar ikamet ettiği yerdeki aile mahkemelerinde de boşanma davası açabilecektir. Boşanma davalarında görevli mahkeme ise aile mahkemeleridir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarına bakmaktadır. Kişiler boşanma davası açabilmek için aile mahkemesine dilekçe vermeli, aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesine dilekçe vermesiyle bu davayı açabilecektir.

Boşanma davası için gerekli belgeler nelerdir?

Boşanma davası açmak için gerekli olan belgeler, tarafların durumuna ve boşanma nedenine göre değişebilir. Ancak genel olarak boşanma davası için aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir:

  1. Boşanma davası dilekçesi: Boşanma davası açmak isteyen tarafın, Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma talebini içeren bir dilekçe sunması gerekmektedir.
  2. Evlilik cüzdanı örneği: Boşanma davası açan taraf, evlilik cüzdanının bir örneğini mahkemeye sunmalıdır.
  3. Vekaletname: Tarafların avukatları aracılığıyla boşanma davası açılmışsa, vekaletname gerekmektedir.
  4. Nüfus kayıt örneği: Tarafların nüfus kayıt örnekleri boşanma davası dosyasında yer alır.

Yukarıdaki belgeler, boşanma davası açmak için genel olarak gereken belgelerdir. Ancak boşanma nedeni, tarafların mal varlığı, çocuklar gibi faktörlere göre daha fazla belge istenebilir. Bu nedenle, boşanma davası açmadan önce bir avukattan yardım almak, gerekli belgelerin hazırlanması ve doğru şekilde sunulması açısından önemlidir.

Boşanma davası açma dilekçesi nasıl hazırlanır?

Boşanma davası açma dilekçesi, boşanma sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Bu dilekçe, davacının taleplerini, nedenlerini ve delillerini içermelidir. Bu nedenle, dilekçenin doğru bir şekilde hazırlanması çok önemlidir. İşte boşanma davası açma dilekçesi hazırlama aşamaları:

  1. Boşanma dilekçesi, mahkeme tarafından belirlenmiş bir format kullanılarak hazırlanmalıdır. Bu format, mahkeme tarafından belirlenmiş şekilde hazırlanmalıdır.
  2. Başlık kısmını hazırlayın: Başlık kısmı, mahkeme, davacı, davalı ve davanın konusunu belirlemelidir. Bu kısım, dilekçenin üst kısmında yer almalıdır.
  3. Davacının taleplerini belirtin: Davacı, boşanma sebeplerini ve taleplerini dile getirmelidir. Boşanmanın nedenleri arasında zina, şiddet, aldatma gibi durumlar yer alabilir.
  4. Delilleri sunun: Dilekçe, davacının boşanma taleplerini desteklemek için delilleri sunmasını gerektirir. Bu deliller, tanık ifadeleri, dokümanlar, fotoğraflar vb. olabilir.
  5. Sonuç kısmını yazın: Dilekçenin son kısmı, taleplerin tekrar belirtildiği kısım olmalıdır. Ayrıca, mahkeme tarafından talep edilen diğer bilgiler, imza ve tarih gibi bilgiler de bu kısımda yer almalıdır.
  6. Avukattan yardım alın: Boşanma davası dilekçesi hazırlama süreci oldukça hassas bir süreçtir. Bu nedenle, hukuki konularda deneyimli bir avukattan yardım almak, dilekçenin doğru bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olabilir.

Unutmayın ki boşanma davası dilekçesi, boşanma sürecindeki en önemli belgelerden biridir. Bu nedenle, dilekçenin doğru bir şekilde hazırlanması, boşanma sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından önemlidir.

Boşanma Dava Süreci

Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşler?

Boşanma davaları öncelikle yetkili yerdeki görevli mahkemeye dilekçe vermek suretiyle açılır. Bu dilekçe karşı tarafa tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihinden sonra karşı tarafın dilekçeye cevap vermesi için süre verilir. Bu süreden sonra karşı tarafın cevap dilekçesi davacı tarafa tebliğ olunur. Bu tebliğden itibaren davacı tarafa dilekçeye cevaba cevap yazması için süre verilir. Bu süreden sonra cevaba cevap dilekçesi davalı tarafa tebliğ olunur. Bu tebliğden sonra davalı tarafın cevaba cevap dilekçesi beklenir ve sonra duruşma için mahkeme tarafından tarih verilir.

Bu ilk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. Ön inceleme duruşmasında mahkeme tarafından dilekçeler incelenir. Tarafların iddia, beyan ve savunmaları tespit edilir. Tarafların uzlaşma durumunun olup olmadığı taraflara sorulur. Taraflar delillerini sunmamış ve tanıklarını bildirmemişler ise tanık ve delil bildirimi için her iki tarafa da mahkeme tarafından süre verilecektir. Ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçilir ve tarafların sunmuş oldukları delillerin mahkemeye celbi ile tanıkların dinlenmesi gerçekleşecektir. Delillerin toplanmasından, incelenmesinden ve tanıkların dinlenilmesinden sonra hâkim, dosya hakkında kararını verecektir.

Boşanma Davasına İtiraz Nedir ve Nasıl Yapılır?

Boşanma davasına itiraz hakkı boşanmada kusuru olmayan ya da daha az kusurlu olan taraf için bulunmaktadır. Türk medeni kanunun 166. Maddesine göre ‘’davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır.’’ demek suretiyle daha az kusuru olan tarafın itiraz hakkının olduğunu güvence altına almıştır. Davalının itiraz hakkını kullanması halinde davacının, davalının evlilik birliği içerisinde kendisinden daha ağır kusurlu olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Aksi taktirde itiraz kabul edilecektir. Açılan boşanma davasına itiraz süresi dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesinden itibaren iki haftadır. Bu süre kesin bir süredir. Geçmesinden sonra itiraz hakkı ortadan kalkmaktadır. Bu gibi durumların yaşanmaması için bir avukat aracılığıyla boşanma davalarının takibi daha sağlıklı olacaktır.

Boşanma Davalarında Velayet Kimde Olacaktır?

Evlilik devam ederken çocuklar üzerinde birlikte kullanılan velayet hakkı kural olarak boşanmada taraflardan birine verilir. Öncelikle boşanma davası sırasında çocuğun velayeti geçici olarak tedbiren taraflardan birisine verilir, daha sonrasında boşanma kararı ile birlikte davaya bakan hâkim çocuğun velayetini taraflardan birine verir.

Velayetin kime verileceğiyle ilgili hâkimin geniş takdir hakkı vardır. Hâkim kararını verirken çocuğun üstün yararını gözetmek durumundadır. Çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel ve zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amaçlarının gözetilmesi gereklidir. Anne veya babanın çocuk üzerindeki yararları; ahlaki değer yargıları, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde hâkim tarafından göz önünde bulundurulur.

Çocuğun yaşı velayetin kime verileceği hususunda önem taşımaktadır. 0-3 yaş aralığındaki çocuk için Yargıtay velayet hakkını çocuğun anne şefkat ve sevgisine daha muhtaç olduğu için anneye vermektedir. Ancak 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için istisnai durumlarda velayet hakkı babaya verilmektedir. Bu durumlara örnek olarak annenin psikolojisisin bozuk olması veya çocuğu kötü etkileyecek derecede hasta olması verilebilir. 6 ve ileriki yaş gruplarında ise uzman pedagoglar ile çocuğun görüşü alınır ve hâkim diğer durumları da göz önüne alarak velayeti bir tarafa vermektedir.

Boşanma Davalarında Nafaka

Boşanma davasında boşanma nedeniyle yoksullaşan eşe mahkeme tarafından tayin edilecek nafaka ödenir. Ancak bu kararın detayları ve nafakanın miktarı ancak çeşitli incelemelerden sonra mahkeme tarafından belirlenir. Boşanma davası devam ederken dava tarihinden başlamak üzere yoksulluğa düşecek taraf tedbiren nafaka ödenmesini talep edebilmektedir. Tedbir nafakası, dava sürecinde dava devam ederken ödenen bir nafaka türüdür.

Eşlerden birisinin herhangi bir yerden geliri yoksa, boşanma davasından sonra yoksulluğa düşecek durumda ise karşı taraftan yoksulluk nafakası isteyebilmektedir. Bununla beraber refah durumu düşmüş veya düşecek olan taraf çocuk adına dava süresince tedbir, dava sonuçlanınca da iştirak nafakasına dönüşmek üzere nafaka ödenmesini isteyebilecektir.

Boşanma Davalarında Tazminat

Taraflar boşanma davası devam ederken veya sonunda kusurlu ve sorumlu olan kişinin tespitini de talep etmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında, taraflar boşanmanın yanı sıra evliliğin sona ermesi nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararının tazminini de talep edebilecektir.

Tazminat, kusurlu olan eş tarafından ödenmektedir. Kusursuz olan eş tarafından tazminat ödenmez, zarar tazmininde bulunulamaz.

Boşanma davası süresi ne kadardır?

Boşanma davası süresi, her ülkenin yasalarına ve mahkeme sistemine göre değişebilir. Genel olarak, boşanma davası süreci en az birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir.

Dava süresi, çiftlerin durumuna, taleplerine, çocukların varlığına ve maddi durumlarına bağlı olarak değişebilir. Boşanma davası süreci, çiftlerin anlaşması durumunda daha kısa sürerken, ihtilaflı durumlarda daha uzun sürebilir.

Boşanma davası süreci, davanın açıldığı tarihten kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süreyi kapsar. Bu süreçte, çiftlerin avukatları arasında görüşmeler yapılabilir, mahkeme duruşmaları düzenlenebilir ve delil toplama süreci gerçekleşebilir. Mahkemenin yoğunluğu da davanın süresini etkileyebilir.

Boşanma davası süreci, çiftlerin duygusal ve maddi açıdan zorlu bir süreç olabilir. Ancak, uygun adımların atılması ve profesyonel yardım alınması durumunda, süreç daha hızlı ve kolay geçebilir.

Sonuç olarak, boşanma davası açmak, stresli bir süreç olabilir. Ancak, doğru adımlar atıldığında, bu süreç daha hızlı ve kolay bir şekilde sonuçlanabilir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top