İcra ve İflas Kanunu MADDE 262 – ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ

İİK 262 KANUN MADDESİ


Madde 262 – (Değişik: 18/2/1965-538/102 md.)

Haczi icra eden memur bir tutanak düzenler. Bunda haczolunan şeyler ve kıymetleri gösterilir ve derhal icra dairesine verilir.

İcra dairesi, ihtiyati haciz tutanağının birer suretini üç gün içinde haciz sırasında hazır bulunmıyan alacaklı ve borçluya ve icabında üçüncü şahsa tebliğ eder.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top