İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR? NASIL AÇILIR 2023?

İcra takibi, kişilerin arasındaki alacak-verecek meselesini devletin cebri icra yetkisini kullanarak tahsil ettiği hukuki bir yoldur.

İcra takip işlemi ilamlı icra ve ilamsız icra olarak ikiye ayrılır. İlamlı icra, alacağın bir mahkeme kararına dayanarak yapılan takibe denilmektedir. Burada önemli olan husus alacak için bir mahkeme kararının olması gerekmektedir. İlamsız icra ise ilamlı icradan farklı olarak herhangi bir mahkeme kararına gerek yoktur. Burada herhangi bir para alacağının takibe konulması söz konusudur.

İlamlı icra ile ilamsız icra arasındaki fark alacağın bir mahkeme kararına dayanıp dayanmamasıdır. İlamlı icrada alacak bir mahkeme kararına dayandığı için icra takibinde bir itiraz da söz konusu olamayacaktır. Ancak ilamsız icrada böyle bir mahkeme kararı olmadığı için borçlu taraf takibe itiraz edebilecektir.

İlamsız icrada borcun konusu para veya teminat alacağıdır. Alacaklı taraf alacağını kanıtlayacak güçlü delillere sahip değilse bu yola başvuracaktır. Ancak karşı taraf bir itirazda bulunursa takip durma noktasına gelebilecektir.

YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ NERESİDİR?

İlamsız icra takibinde icra, borçlunun yerleşim yerindeki icra müdürlüğü marifetiyle yürütülür. Ancak alacaklı-borçlu arasındaki sözleşmeden kaynaklı bir para borcu söz konusuysa bu durumda sözleşmenin yapıldığı yerdeki icra dairesi de yetkili olacaktır.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Alacaklı, alacağı için borçlunun yerleşim yerindeki veya sözleşmenin ifa edildiği yerdeki icra müdürlüğünde genel haciz yoluna başvurarak borçluya karşı icra takibi başlatır. Takip talebini alan icra dairesi, bir ödeme emri düzenleyerek bunu borçlu tarafa gönderir. Ödeme emri ile borçluya, takibe konu borcu ödemesi veya borca itirazı varsa bu itirazlarını bildirmesi ve bunları yapmazsa hakkında devlet eliyle cebri icraya devam olunacağı ihtar edilir. Borçlu ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Borçlu, çeşitli nedenlerle kendisine gelen ödeme emrine itiraz edebilir: Borçlunun böyle bir borcu yoktur, borç ödenmiştir, alacak zamanaşımına uğramıştır veya icra dairesi yetkili değildir gibi itirazlarda bulunabilir. Borçlu bu takibe İtiraz ederse alacaklı, itirazın iptali için Asliye hukuk mahkemesine ancak kira alacağı için sulh hukuk mahkemesine veya itirazın kaldırılması için 6 ay içinde İİK m. 68,68/A’daki belgelerle icra mahkemesine başvuruda bulunmalıdır. Burada ispat alacaklı olan taraftadır. İtirazların kaldırılması veya iptali talebi neticesinde borçlunun ödeme emrine haksız bir şekilde itiraz etmiş olduğu tespit edilirse icra inkar tazminatı ödemek zorunda kalır. Borçlunun borca itiraz etmesi için haklı gerekçelerinin olması gerekmektedir aksi takdirde bu tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmezse takip kesinleşir. Borç kesinleşmiş olur borcun ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde cebri icra yoluyla haciz ile borç tahsil edilir.

İlamsız icra takibi kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır. Bunlar:

  1. Genel Haciz Yoluyla Takip;
  2. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla takip;
  3. Kiralanan Taşınmazların Tahliyesidir

 

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top