Karşı davada yetki HMK Madde 13

\"\"

Kanun Metni:

Karşı davada yetki

MADDE 13– (1) Kesin yetkinin söz konusu olmadığı hâllerde, asıl davaya bakan mahkeme, karşı davaya bakmaya da yetkilidir.

Kanun Gerekçesi:

1086 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan karşılık davaya ilişkin yetki kuralına, bu maddede yer verilmiştir. Buna göre, asıl dava için yetkili olan mahkeme, karşılık dava için de yetkilidir. Ancak, karşılık dava için kanunda kesin yetkili mahkeme belirlenmişse, bu takdirde, karşılık dava, asıl davanın açıldığı mahkemede değil, kesin yetkili mahkemede açılacaktır.

Eski Kanun Hükmü:

HUMK Madde 14 – Davayı asliyenin ikame olunduğu mahkeme davayı mütekabileye dahi bakmağa salahiyettardır


Emsal Yargıtay Kararları

(Kapatılan)17. Hukuk Dairesi         2012/13148 E.  ,  2012/14572 K.
  •  

\”İçtihat Metni\”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki nüfusta kayıt düzeltimine ilişkin davada … 7. Asliye Hukuk ve … 4. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Dava, gerçeğe aykırı … kaydının düzeltilmesi istemine ilişkindir.
… 7. Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın taşınmaz mülkiyetine ilişkin olduğundan HMK13. maddesi uyarınca taşınmazların bulunduğu yer mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
… 4. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, davanın … kaydında düzeltime ilişkin olduğu, … Hizmetleri Kanunu\’nun 36. maddesi uyarınca … Mahkemelerinin görevli olduğunu belirterek yetkisizlik yönünde hüküm kurmuştur.
Somut olayda davacı, babası Adem\’in baba adının gerçekte … olduğunu, ancak … kayıtlarında her nasılsa … olarak kaydedildiğini, bu sebeple kıymetli taşınmazlar hakkında işlem yaptıramadıklarını iddia ederek hatalı kaydın düzeltilmesini istemiştir.
… Hizmetleri Kanunu\’nun 36/I-a hükmüne göre … kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır hükümleri yer almaktadır. Davacının yerleşim yerinin Karabağlar/… olduğu gözetilerek, davanın ilk açıldığı … 7.Asliye Hukuk Mahkemesi\’nde görülerek karar bağlanması gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nun 21. ve 22. maddeleri(1086 sayılı HUMK.’nun 25. ve 26.) gereğince … 7. Asliye Hukuk Mahkemesi\’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 21.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
İSTANBUL
18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/772 Esas
KARAR NO : 2021/874


DAVA : Tapu İptali Ve Tescil
DAVA TARİHİ : 06/12/2021
KARAR TARİHİ : 08/12/2021

Davacı … vekili Mahkememize ait…Esas sayılı dosyasına ibraz etmiş olduğu dava dilekçesinde, müvekkili …\’a (Arsa sahibi) ait, İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi,… Köyü, … Ada ve… parsel ile bu parselin çevresindeki park, yol ve diğer taşınmazların tamamı üzerinde davalı …Ltd. Şti (Müteahhit) tarafından ilgili tüm masrafları ve kullanılacak malzemeleri Müteahhit\’e ait olmak üzere Beşiktaş … Noterliğinin 19/03/2019 tarihli … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve yine Beşiktaş … Noterliğinin 11/04/2019 tarihli …yevmiye numaralı düzenleme şeklinde ek sözleşme akdolduğunu, davalının sözleşmeye uygun edimlerini yerine getirmediğini, bu nedenle henüz teslimi gerçekleştirilmemiş olan evler için talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile müvekkiline ait 8, 12, 22, 32 nolu villaların havuzlarının yapım işi için müvekkilince yapılan masrafların toplamı olan 1.200.000 TL için şimdilik 1.000,00 TL ile 1, 2, 7, 8 ,13, 14, 15, 22 nolu villaların havuzlarının ısı pompa sisteminin kurulumu için müvekkili tarafından yapılan masraflar toplamı olan 570.000 TL olmak üzere toplam 571.000 TL\’nin her bir evin teslim tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı …Ltd. Şti vekili Mahkememize ai… Esas sayılı dosyasında ibraz etmiş olduğu 07/12/2021 havale tarihli karşı dava dilekçesinde, 19/03/2019 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile müvekkili müteahhitin, arsa sahibine ait arsa üzerinde masraf ve malzemeler kendisine ait olmak üzere sözleşmede belirlenen şartlarda arsa payı karşılığı inşaat yapılmasını, yapılan bağımsız bölümlerin sözleşmeye uygun şekilde ve belirlenen oran, sayı ve miktarda arsa sahibine devredilmesi işini üstlendiğini, bunun karşılığında inşa edilecek bağımsız bölümlerden 1-2-7-8-12-13-14-15-22 ve 32 no olmak üzere 10 adet bağımsız bölüm arsa sahibine; 3-4-5-6-9-10-11-16-17-18-19-20- 21-23-24-25-26-27-28-29-30 ve 31 no olmak üzere 22 adet bağımsız bölüm müteahhide ait olacağını, Beşiktaş … Noterliği\’nin 11/04/2019 tarihli … yev no ile onaylanan ek sözleşmenin taşınmazların tapuda devrine ilişkin 7.2. Maddesine göre; \”Müteahhit ana sözleşmede belirtildiği şekilde inşaatı yapıp teslim edecektir. Yapılacak inşaat karşılığında; …. tüm projeye ait iskan belgesi alınıp yazılı olarak veya e-mail yoluyla arsa sahibine bildirildiği andan itibaren 15 gün içerisinde müteahhit tarafından gösterilen 2 adet taşınmaz tapuda devir ve teslim edilecektir.\” denildiğini, müvekkili firmanın sözleşmenin imzalandığı tarihten bugüne kadar üstlenmiş olduğu bütün yükümlülükleri sözleşmelere uygun olarak harfiyen ve süresinde yerine getirdiğini, tüm bağımsız bölümlere ilişkin iskan belgelerini de 29/10/2021 tarihinde imza karşılığı davacıya teslim edildiğini, Silivri … Noterliği\’nin 04/11/2021 tarihli… yev. no\’lu ihtarnamesi ile karşı davalıya özetle, 29/10/2021 tarihinde sözleşmeye istinaden taşınmaz teslim ve tespit tutanağının müştereken imza altına alındığını, iskan/yapı kullanma belgelerinin teslim edildiğini, 3 ve 5 no\’lu bağımsız bölümlerin 15/11/2021 tarihine kadar tapuda … Ltd Şti adına her türlü takyidattan ari olarak devir ve tescilinin sağlanmasını, aksi halde temerrüde düşeceğinin ihtar edildiğini, karşı davalı ise Beşiktaş … Noterliği\’nin 10/11/2021 tarihli …yev no\’lu ihtarnamesi ile özetle; ısı pompa sistemi olmaması, havuz inşa edilmemesi, klima sistemi kurulmaması, dekoratif kepenklerin yapılmaması, mutfak teraslarının yapılmaması, istinat duvarlarının gereği gibi yapılmaması, site içi drenaj kanallarının yapılmaması ve site içi trafik çizgilerinin yapılmaması iddialarında bulunduğunu, karşı davalı arsa sahibi ihtarnamesinde aynı zamanda 08/03/2021 tarihli Ek Sözleşme 2\’ye atıfta bulunarak 3 no\’lu bağımsız bölümün eldeki davanın sonuna kadar devrinin ertelendiğini iddia ettiğini, bu sebeple 3 ve 5 no\’lu bağımsız bölümlerin teslim etmeyeceklerini cevaben bildirdiğini belirterek karşı davanın konusu olan taşınmazlar yönünden öncelikle ihtiyati tedbir talebi değerlendirilerek İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Köyü, … Ada, … no\’lu parselde kain …ve… no\’lu bağımsız bölümlerin 3. kişilere devrinin önlenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesine, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, … Köyü,… Ada, … no\’lu parselde kain 3 ve 5 no\’lu bağımsız bölümlerle ilgili davanın tapuya bildirilerek davalıdır şerhinin işlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Dosyanın mahkememizin …esas nolu dosyasından tefrik sureti ile oluştuğu, ana dosya davacısının … , davalısının… Ltd Şti olduğu, … Ltd Şti tarafından ana dosyaya sunulan cevap dilekçesi ile birlikte karşı dava açıldığı, karşı dava da Büyükçekmece İlçesi , … Köyü … ada, … nolu parselde kain… ve … nolu bağımsız bölümlerin tapusunun iptali ile adına tesciline karar verilmesinin talep edildiği görüldü.
HMK 12/1 Maddesinde \”Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.\” denilmektedir.
HMK 13. Maddesinde \” Kesin yetkinin söz konusu olmadığı hâllerde, asıl davaya bakan mahkeme, karşı davaya bakmaya da yetkilidir.\” denilmektedir.
Dava şartları ve ilk itirazlar başlıklı HMK 114/ç Maddesinde \”Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması.\” denilmektedir.
HMK 115/1 Maddesinde \” Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler.\” denilmektedir.
HMK 12/1, HMK 13, HMK 114/ç, HMK 115 Maddeleri hep birlikte değerlendirildiğinde, taşınmazın bulunduğu ……Büyükçekmece/ İstanbul hudutlarına bakmakla yetkili adliye Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemeleri olduğundan aşağıdaki şekilde yetkisizlik kararı vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;
1-HMK 12/1 , HMK 13, HMK 114/ç, HMK 115/1 maddesi gereğince mahkememizin yetkisiz olması nedeni ile , davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine,
2-İhtiyati tedbir talebinin yetkili mahkemece değerlendirilmesine,
3-HMK 20.maddesi gereğince iş bu kararın süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten , kanun yoluna başvurulmuş ise bu başvurunun reddi kararının tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkememize başvurularak dava dosyasının görevli yada yetkili mahkemeye gönderilmesi talep edildiğinde, dosyanın yetkili Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine aksi takdirde resen davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin ihtarına,
4-Harç, yargılama gideri ve vekalet ücretinin yetkili mahkemece değerlendirilmesine,
Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 08/12/2021

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top