Sınai Mülkiyet Kanunu, Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik, SMK 43

**MADDE 43-** (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapanların veya tescil ettirenlerin, 36 ncı ve 49 uncu maddelerde belirtilen şartları sağlamadığına mahkeme tarafından karar verilmesi veya bu durumun Kurum tarafından resen tespiti ya da başvuru yapan veya tescil ettiren kişiler tarafından değişiklik beyanının Kuruma yazılı olarak bildirilmesi hâlinde bu karar, tespit ya da beyan Bültende yayımlanır. Yayım tarihinden itibaren üç ay içinde 36 ncı maddedeki şartları taşıyan ilgililer tarafından başvuru veya tescil kayıtlarında değişiklik talebinde bulunulabilir. Talep olmaması veya yapılan taleplerin uygun bulunmaması hâlinde coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı hakkı sona erer ve bu durum Bültende yayımlanır. Birden çok talep olması hâlinde, Kurum, yönetmelikle belirlenen usule uygun olarak en uygun talebi kabul eder.

(2) Başvuru yapan veya tescil ettiren ile 36 ncı ve 49 uncu maddelerde belirtilen şartları sağlayanın anlaşması hâlinde kayıtlardaki değişiklik talebi, belgelerin sunulması ve ücretinin ödenmesi şartıyla Kuruma yapılır. Talebin kabul edilmesi hâlinde değişiklik Bültende yayımlanır.

(3) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapan veya tescil ettiren kişilerin isim, adres, unvan veya nev’inde meydana gelen değişiklikler sicile kaydedilerek Bültende yayımlanır.

**Kanun Gerekçesi:**

Maddenin birinci fıkrası ile, başvuru yapanın veya
tescil ettirenin 36 ncı ve 49 uncu maddelerde belirtilen şartları
sağlayamaz hale gelmesi, gerçek kişinin ölümü veya tüzel kişiliğin
herhangi bir sebeple sona ermesi gibi durumlarda, başvurunun
veya tescilin akıbetinin belirli olması amacıyla mahkeme karan,
Enstitünün resen tespiti ya da başvuru yapan veya tescil ettirenin
talebi üzerine başvuru yapanın ya da tescil ettirenin sicilde
değiştirilmesine imkân tanınmıştır. Bu durumun Bültende yayımım
takiben üç ay içinde ilgililer tarafından herhangi bir talep
gelmemesi veya yapılan taleplerin uygun bulunmaması halinde
coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı hakkı sona ereceği ve bu
durumun Bültende yayımlanacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, birden
fazla talep olması halinde Enstitünün yönetmelikle belirlenen usule
uygun olarak en uygun talebi kabul edeceği hükme bağlanmıştır.
Maddenin ikinci fıkrası ile, başvuru yapan veya tescil ettiren ve 36
ncı ile 49 uncu maddelerde belirtilen şartları sağlayanların
anlaşması halinde, ikinci fıkrada düzenlenen işlem basamakları
sebebiyle vakit kaybı olmaksızın gerekli değişikliğin yapılmasına
imkân tanınmıştır.
Maddenin üçüncü fıkrası ile, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı
başvurusu yapan veya tescil ettiren kişinin isim, adres, unvan veya
nev\’inin değiştiği durumlarda bu değişikliğin sicile kaydedilerek
Bültende yayımlanacağı düzenlenmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top