Sınai Mülkiyet Kanunu, Başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi ve yayımlanması, SMK 16

**MADDE 16-** (1) Kurum, başvurunun şeklî yönden eksikliği bulunmadığına karar verirse 5 inci madde kapsamında başvuruyu inceler. İnceleme sonucunda, başvurunun, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir.

(2) ****Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve 15 inci madde ile bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre reddedilmemiş başvuru Bültende yayımlanır.

(3) Başvurunun, 15 inci madde ile bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre reddedilmesine yayımdan sonra karar verilmesi hâlinde bu karar da Bültende ayrıca yayımlanır.

**Kanun Gerekçesi**:

Maddenin birinci fıkrası ile, başvuru şartlan eksiksiz
olarak yerine getirilmiş marka tescil talebinin 5 inci madde
kapsamında incelenmesi ve bunun sonuçlan düzenlenmektedir.
Maddenin ikinci fıkrasında, marka başvurusunun Bültende
yayımlanmasının şartlan düzenlenmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrasında ise başvurunun yayımından sonra
başvurunun kısmen veya tamamen reddine ilişkin yeni bir karar
verilmesi halinde, bu karann da Bültende aynca yayımlanacağı
belirtilerek, marka tescil taleplerinin tüm aşamalannın üçüncü
kişilerin bilgisine sunulması sağlanmıştır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top