Sınai Mülkiyet Kanunu, Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar, SMK 84

**MADDE 84-** (1) Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki on iki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan hakkı tarihinden önceki on iki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda açıklama yapılmış olması buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemez:

a) Açıklamanın buluşu yapan tarafından yapılmış olması.

b) Açıklamanın patent başvurusu yapılan bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin;

1) Buluşu yapanın başka bir başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun ilgili merci tarafından açıklanmaması gerektiği hâlde açıklanması.

2) Buluşu yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan üçüncü bir kişi tarafından, buluşu yapanın bilgisi veya izni olmadan yapılan başvuruda yer alması.

c) Açıklamanın buluşu yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden üçüncü kişi tarafından yapılmış olması.

(2) Birinci fıkraya göre, başvurunun yapıldığı tarihte patent veya faydalı model isteme hakkına sahip olan her kişi buluşu yapan sayılır.

(3) Birinci fıkranın uygulanmasından doğan sonuçlar, süreyle sınırlı değildir ve her zaman ileri sürülebilir.

(4) Birinci fıkranın uygulanması gerektiğini ileri süren taraf, şartların gerçekleştiğini veya gerçekleşmesinin beklendiğini ispatla yükümlüdür.

**Kanun Gerekçesi:**

Maddede, başvuru tarihi veya rüçhan hakkı tarihinden
önce, buluş konusu ile ilgili açıklamalann geçmişe doğru oniki ay
içinde yapılmış olmalan halinde, bu açıklamalann buluşa patent
verilmesini etkilemeyeceği hükme bağlanmıştır.
Buluşu yapan tarafından yapılan veya buluşu yapanın bir başka
başvurusunda yer alan ve açıklanmaması gerektiği halde patent
başvurusu yapılan merci tarafından açıklanan veya buluşu
yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi edinmiş olan
bir üçüncü kişinin, buluşu yapamn bilgisi veya izni olmadan yaptığı
bir başvuruda yer alan veya açıklanan bilgiler, bu madde hükmüne
göre dikkate alınmayacaktır.
Patent başvurusu yapılan merci ifadesi ile kastedilen, patent veya
faydalı model başvurusunda bulunulabilecek bölgesel, ulusal veya
uluslararası yetkili kuruluşlardır.
Maddenin ikinci fıkrasında, buluşu yapan ifadesinin farklı
anlamlarda yorumlanmasını önlemek bakımından, bu ifadeye
açıklık getirilmiş ve bu hüküm açısından buluşu yapamn,
başvurunun yapıldığı tarihte patent veya faydalı model isteme
hakkına sahip olan her kişi olduğu belirtilmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, oniki aylık süre ile buluşu yapana
tanınan hakların, sınırlı bir süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri
sürülebilmesi düzenlenmiştir.
Maddenin dördüncü fıkrasında, ispat yükümlülüğünün, fıkra
hükmünün uygulanması gerektiğini ileri süren tarafa ait olacağı
Düzenlenmiştir

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top