Sınai Mülkiyet Kanunu, Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi, SMK 86

**MADDE 86-** (1) Patent sahibinin, patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve buluşun esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından, patent konusu buluşu kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesini önleme hakkı vardır. Bu hükmün uygulanabilmesi için söz konusu üçüncü kişilerin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu bilmeleri ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen unsurlar veya araçlar piyasada her zaman bulunabilen ürünlerse üçüncü kişiler söz konusu yetkili olmayan kişileri belirtilen fiilleri yapmaya teşvik etmediği takdirde birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) 85 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen fiilleri yapanlar, birinci fıkra hükmüne göre patenti kullanmaya yetkili olmayan kişilerden sayılmaz.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, patent konusu buluşun uygulanmasını
mümkün kılan unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından,
buluşu kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesinin önlenmesi
ile ilgili hükümler düzenlenmiştir.
Patent konusu ürünün parçalarının üretilmesi de sonuçta
parçaların birleşimi ile patent konusu ürün meydana geleceğinden
üretim fiili kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak, patent konusu
ürünün parçalarının bu kapsamda değerlendirilebilmesi için iki
hususu dikkate almak gerekir. Birincisi, parçaların bağımsız olarak
üretilmesi ve ticarete sunulması mümkün olmalıdır. İkincisi,
parçaların patent konusu ürünü oluşturmak için özellikle
üretildiğinin aşikâr olması ya da üçüncü kişilerin bu parçaların
patent konusu buluşu uygulamaya koymak için yeterli olduğunu
bilmeleri gerekir.
Söz konusu önleme yetkisinin kullanılması için, üçüncü kişilerin,
unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu ve
bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık
olması hallerinin varlığı gerekmektedir.
Patent unsurlarının veya araçlarının piyasada kolayca ulaşılabilir
olması durumunda ise-maddenin birinci fıkrası hükmünün
uygulanabilmesi, fiili yapanın üçüncü kişilerce tahrik edilmiş olması
şartına bağlanmıştır.
Üçüncü fıkra hükmüne göre, sınai ve ticari amaç taşımayan ve özel
maksatla sınırlı kalan fiilleri, deneme amaçlı fiilleri, ilaçların
ruhsatlandırılması ile ilgili gerekli test ve deneyleri veya
eczanelerde seri üretim olmadan hazırlanan ilaçlara ilişkin fiilleri
yapanlar, patenti kullanmaya yetkisi olmayan kişiler olarak
Değerlendirilmeyecektir

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top