Sınai Mülkiyet Kanunu, Diğer Hükümler, SMK 169

**MADDE 169-** 5000 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Tasarımlar Dairesi Başkanlığı.

d) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.”

“e) Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı.

f) Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı.

g) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.”

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, Endüstriyel Tasanmlar Dairesi
Başkanlığının adı Tasanmlar Dairesi Başkanlığı olarak
değiştirilmektedir. Mevcut durumda birim bünyesinde tescil edilen
sınai mülkiyet hakkının sadece endüstriyel yolla üretilen tasanmlar
olmaması ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımlann Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin sadece endüstriyel
yolla üretilen tasanmlar değil tüm tasanmlarla ilgili hükümler
içermesi aynca söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin
tanımlar maddesinde yer alan ibarelerin \”tasanm\”, \”tasanmcı\”
şeklinde düzenlenmiş olması nedeniyle birimin adı \”Tasanmlar
Dairesi Başkanlığı\” olarak değiştirilmiştir.
Yine aynı şekilde Enstitünün ana hizmet birimlerinden biri olan
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının adı Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Mevcut durumda
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının işyükü çok büyük bir
oranda AB ile ilgilidir. Enstitü hali hazırda Avrupa Birliği
Müzakereleri 7. Faslı olan Fikri Mülkiyet Hukuku faslının
eşbaşkanlığını yürütmektedir. 2011 yılında AB Bakanlığı kurulmuş
olup Enstitünün bağlı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığında da Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
şeklinde bir yapılanma söz konusudur. Enstitü ve adı geçen birimin
AB ile ilgili görevlerinin önemi ve Enstitünün bağlı olduğu Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının organizasyon yapısına uyum
sağlanması açısından birimin adı değiştirilmiştir.
Bununla birlikte yeniden düzenlenen görev tanımlan ve
sorumluluk kapsamı dikkate alındığında yeni kurulan Yenilik ve
Tanıtım Dairesi Başkanlığının da Enstitü\’nün ana hizmet birimleri
arasında değerlendirilmesi gerektiği mülahazası ile maddede
düzenlenme yapılmıştır.
İlgili mevzuat kapsamında ülkemizde doğal ürünler, gıda
maddeleri, tanm, maden ve el sanatları ürünleri ile sanayi
ürünlerinin sınai mülkiyet haklanndan biri olan coğrafi işaret
olarak tescil edilmesi ve korunması alanında son dönemde yaşanan
gelişmeler, coğrafî işaretli ürünlerin ülke ekonomisine katkılan,
başvuru sayılanndaki artışlar ve konunun artan önemine binaen,
bu konudaki işlem ve uygulamalann daha etkin ve verimli bir
şekilde yapılması için coğrafi işaretlerle ilgili işlemlerin ayrı bir
birim yapılanması şeklinde yürütülmesi amaçlanmaktadır.
Madde ile ayrıca, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi
Başkanlığı ayn bir ana hizmet birimi olarak ihdas edilmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top