Sınai Mülkiyet Kanunu, Gaspın sona erdirilmesinin sonuçları, SMK 72

**MADDE 72-** (1) Tasarım sahipliğinin 71 inci madde hükmüne göre değişmesi halinde, bu değişikliğin sicile kaydedilmesiyle üçüncü kişilerin o tasarımla ilgili tüm hakları sona erer.

(2) Gerçek hak sahibi olmadığı sonradan anlaşılan kişi veya bu kişiyle lisans sözleşmesi yapan kişi, gerçek hak sahibinin sicile kaydedildiği tarihten önce tasarımı kullanmaya başlamışsa ya da kullanım için ciddi hazırlıklar yapmışsa, gerçek hak sahibinden inhisari olmayan bir lisans verilmesini iki ay içinde talep edebilir. Bu süre, gerçek tasarım sahibinin sicile kaydedildiğinin Kurum tarafından ilgililere bildirildiği tarihten itibaren başlar.

(3) Gerçek hak sahibi olmadığı sonradan anlaşılan kişi veya bu kişiden lisans alan, kullanıma başladığı ya da kullanım için ciddi hazırlıklar yaptığı sırada kötüniyetli ise ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, tasarım sahipliğinin tasarımın gaspı
sonucunda değişmesi durumunda, gerçek hak sahibi olmadığı
anlaşılan kişi ile tasarımın kullanılması için hukuki veya akdi bir
işlem yapan üçüncü kişilerin durumları düzenlenmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında gerçek hak sahibi olmadığı sonradan
tespit edilen kişi veya bu kişiden tasarım hakkının kullanımı için
lisans alan diğer kişilerin, gerçek hak sahibinin sicile kaydedildiği
tarihten önce tasarımı kullanmaya başlamış olmaları ya da bu
amaçla ciddi hazırlıklara başlamış olmaları ve bu fiilleri işlerken
kötüniyetli olmadıklarının kanıtlanmış olması şartıyla gerçek hak
sahibinden inhisari olmayan lisans alabilecekleri düzenlenmiştir.
Lisans talebinin yapılması için, gerçek hak sahibinin sicile
kaydedildiğinin Enstitü tarafından taraflara bildirilmesinden
itibaren iki aylık bir süre sının getirilmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top