Sınai Mülkiyet Kanunu, Hükümsüzlüğün etkisi, SMK 51

**MADDE 51-** (1) Mahkeme tarafından coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde, tescil edilen coğrafi işarete ve geleneksel ürün adına bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.

(2) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkı sahiplerinin kötüniyetli hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğü kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez:

a) Karardan önce tescilin sağladığı haklara tecavüz sebebiyle verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.

b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler.

(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir.

(4) Kesinleşmiş mahkeme kararı mahkemece resen Kuruma bildirilir. Hükümsüz kılınan coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı, sicilden terkin edilir ve terkine ilişkin bilgi Bültende yayımlanır.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, hükümsüzlük kararının hukuki sonuçlan
düzenlenmiştir.
Maddenin birinci fıkrasında, mahkemece coğrafi işaretin veya
geleneksel ürün adının hükümsüzlüğüne karar verildiğinde, tescilli
coğrafi işarete ve geleneksel ürün adına Kanunla sağlanan
korumanın hiç doğmamış sayılacağı düzenlenmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında, coğrafi işaretin veya geleneksel ürün
adının kullanım hakkı sahiplerinin kötüniyetli hareket etmesinden
zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere,
hükümsüzlük kararının etkilemeyeceği haller düzenlenmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, tescilin hükümsüzlüğüne karar
verilmeden önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler uyannca
ödenmiş bedelin hakkaniyet gereği kısmen veya tamamen
iadesinin istenebileceği düzenlenmiştir.
Maddenin dördüncü fıkrasında, kesinleşmiş mahkeme kararının
mahkemece resen Enstitüye bildirileceği; karann bildiriminden
sonra hükümsüz kılınan coğrafi işaret veya geleneksel ürün adının,
Enstitü tarafından sicilden terkin edileceği ve terkine ilişkin
bilginin Bültende yayımlanacağı düzenlenmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top