Sınai Mülkiyet Kanunu, Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi, SMK 27

**Madde 27-** (1) ****25 inci madde gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.

(2) 26 ncı madde gereğince markanın iptaline karar verilmesi hâlinde ise bu karar, iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir.

(3) Marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük ve ikinci fıkranın ikinci cümlesinde düzenlenmiş olan iptal kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez:

a) Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.

b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir.

(5) Markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline ilişkin kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm doğurur.

(6) Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Kuruma resen gönderir.

(7) Hükümsüzlük veya iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, hükümsüzlük ya da iptal kararlarının ne
zamandan itibaren etkili olacağı düzenlenmiştir.
Maddenin birinci fıkrasında, 25 inci maddenin birinci fıkrası
gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde
kararın, markanın başvuru tarihinden itibaren etkili olacağı,
dolayısıyla markaya Kanunla sağlanan korumanın hiç doğmamış
sayılacağı belirtilmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında, 26 ncı madde gereğince markanın
iptaline karar verilmesi halinde kararın iptal talebinin Enstitüye
sunulduğu tarihten itibaren etkili olacağı ancak talep üzerine, iptal
hallerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması halinde iptal
kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebileceği
düzenlenmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, marka sahibinin ağır ihmali veya kötü
niyetli olarak hareket etmesi sebebiyle zarar görenlerin tazminat
talepleri saklı kalmak üzere hükümsüzlük kararının ve maddenin
ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan iptal kararının geriye
dönük etkisinin etkilemeyeceği haller düzenlenmiştir. Bu fıkranın
(a) bendinde yer alan uygulanmış kararlar ibaresiyle kastedilen,
kesinleşmiş kararın nzaen veya icraen infaz edilmiş olmasıdır.
Maddenin dördüncü fıkrasında hükümsüzlük veya iptal kararından
önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler uyarınca ödenmiş
bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesinin
istenebileceği hükme bağlanmıştır.
Maddenin beşinci fıkrasında markanın hükümsüzlüğüne ya da
iptaline ilişkin kesinleşmiş kararların sadece taraflara değil
herkese karşı hüküm doğuracağı hükme bağlanmıştır.
Maddenin altıncı fıkrasında kesinleşen hükümsüzlük kararlarının
mahkeme tarafından Enstitüye resen gönderileceği hüküm altına
alınmıştır.
Maddenin yedinci fıkrasında kesinleşmiş bir kararla hükümsüz
kılınan ya da iptal edilen markanın sicilden terkin edilerek
durumun Bültende yayımlanacağı düzenlenmiştir

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top