Sınai Mülkiyet Kanunu, Hükümsüzlük hâlleri, SMK 77

**MADDE 77-** (1) Aşağıdaki hâllerde tasarımın hükümsüz sayılmasına mahkeme tarafından karar verilir:

a) 55 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tanımlara uygun olmadığı, 56 ncı ve 57 nci maddelerde belirtilen şartları taşımadığı, 58 inci maddenin dördüncü fıkrası ve 64 üncü maddenin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında olduğu, başvurunun kötüniyetle yapıldığı ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği ispat edilmişse.

b) Hak sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse.

c) Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki bir tasarımın başvuru tarihi, tescilli bir tasarımın başvuru tarihinden önce ise.

(2) 64 üncü maddenin altıncı fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile fikri mülkiyet haklarının yetkisiz kullanımı gerekçesiyle tasarımın bir kısmına ilişkin hükümsüzlük talebinin kabul edilmesi hâlinde, o kısmın tescili hükümsüz kılınır. Kısmi hükümsüzlük sonucunda tescilin devamı için, kalan kısmın koruma şartlarını sağlaması ve tasarım kimliğini muhafaza etmesi şarttır.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, tasarım hakkının mahkeme tarafından
hükümsüz sayılmasına ilişkin haller düzenlenmektedir. Tasarım
hakkının tesis edilebilmesi için Kanunda belirtilen esasa dair
şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu şartların yerine
getirilip getirilmediği ise her zaman mahkemeler nezdinde dava
konusu edilebilecektir.
Bir tasarım kısmen veya tamamen hükümsüzlük davasına konu
\”olabilmekte ve bir tasarımın kısmen veya tamamen
hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir. Kısmi hükümsüzlük
kararı tasarımın tümüne etkili olmayacaktır. Kısmi hükümsüzlük
sonucunda tescilin devamı için, kalan kısmın koruma şartlarım
sağlaması ve tasarım kimliğini muhafaza etmesi şarttır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top