Sınai Mülkiyet Kanunu, İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesi, SMK 98

**MADDE 98-** (1) Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek incelemenin yapılmasını talep eder. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(2) Kurum, başvuru sahibinin inceleme talebi üzerine başvurunun ve buna ilişkin buluşun, bu Kanun hükümlerine uygunluğunu inceler.

(3) Başvurunun veya buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı tespit edilirse başvuru sahibine, görüşlerini sunması ve başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla değişiklikler yapması konusunda bildirim yapılır ve gerekli görüldükçe bu tür bildirimler tekrarlanır. Ancak bu kapsamda yapılacak bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz.

(4) Başvuru sahibine üçüncü fıkrada belirtilen bildirimlere görüş sunması veya değişiklik yapabilmesi için bildirim tarihinden itibaren üç aylık süre tanınır. Bu süre içinde görüş bildirilmediği veya değişiklik yapılmadığı takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(5) Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporunda başvuru ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olduğunun belirtilmiş olması hâlinde patentin verilmesine karar verilir, başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve patent Bültende yayımlanır.

(6) İnceleme raporuna göre patentin verilebilmesi için değişiklik yapılmasının gerekli olduğu durumda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi hâlinde patentin verilmesine karar verilir, bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve patent Bültende yayımlanır. Değişikliklerin yapılmaması veya yapılan değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi hâlinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

(7) Patentin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi hâlinde, düzenlenen belge patent sahibine verilir.

(8) İnceleme raporunda, başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı belirtilmişse başvuru Kurum tarafından reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

(9) Patentin verilmiş olması, onun geçerliliği ve yararlılığı konusunda Kurum tarafından garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz, Kurumun sorumluluğunu da doğurmaz.

(10) İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

**Kanun Gerekçesi:**

Maddenin birinci fıkrasında başvurunun
incelenebilmesi için başvuru sahibinin talep yapması gerektiği
hükme bağlanmıştır. Böylece, inceleme işleminin ancak başvuru
sahibinin talebi ile başlayabileceği, bu talebin de inceleme ücretinin
süresi içinde ödenmesiyle geçerli bir talep olacağı belirtilmiştir.
İnceleme talebi süresi içinde yapılmayan başvuruların ise geri
çekilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Maddenin ikinci fıkrasında başvuruya patent verilebilmesi için
başvurunun Kanun hükümlerinin gerekliliklerini yerine getirip
getirmediğinin (örneğin başvurunun buluş konusunu yeterince
açıklayıp açıklamadığı, buluş bütünlüğünün olup olmadığı) ve
buluş konusunun patent verilebilirlik şartlarına sahip olup
olmadığının inceleneceği belirtilmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrasında inceleme sonucunda başvurunun
patent verilebilirlik şartlarım sağlamadığına karar verilirse,
başvuru sahibinin bu konuda bilgilendirileceği ve patent
verilebilmesinin önündeki olumsuzlukların giderilmesi için fırsat
verilmesi amaçlanmıştır. Fıkrada, bu bildirimler için sayıca
sınırlandırma getirilmiştir.
Maddenin dördüncü fıkrasında başvuru sahibine bildirimlere
görüş sunması veya değişiklik yapabilmesi için verilecek süre
belirlenmiştir. Enstitünün bu konudaki herhangi bir bildirimine
süresi içinde cevap verilmezse, başvurunun geri çekilmiş sayılacağı
düzenlenmiştir.
Maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında yönetmeliğe
uygun olarak düzenlenecek inceleme raporuna göre, patent
başvurusunun patent verilebilirlik şartlarını sağlaması halinde
patent almaya hak kazanacağı hususu düzenlenmiştir. Madde ile
ayrıca, inceleme raporuna göre, değişiklik yapılmasının gerekli
görülmesi halinde Enstitü tarafından başvuru sahibine yapılacak
bildirim ve karşı görüş süresi belirlenmiş değişiklik yapılmaması
veya yapılan değişikliklerin Enstitü tarafından kabul edilmemesi
halinde, başvurunun geri çekilmiş sayılacağı, patentin verildiğine
ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi ve belge ücretinin ödenmesi
halinde düzenlenen belgenin sahibine gönderileceği, aksi takdirde
belgenin düzenlenmeyeceği öngörülmüştür.
Maddenin sekizinci fıkrasında patent başvurusunun patent
verilebilirlik şartlarım sağlamaması halinde reddedileceği hükme
bağlanmıştır.
Maddenin beşinci ila sekizinci fıkralarında üçüncü kişilerin
başvurunun akıbetinden haberdar olabilmesi ve verilen bir
patentin tam metnine erişebilmesi amacıyla, alınan kararların
Bültende yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.
Maddenin dokuzuncu fıkrasında Kanundaki hükümlere uygun olan
bir buluşun patentlenebileceği, ancak bundan, patentin verilmiş
olmasının, onun geçerli olduğu ve konusunun yararlı olduğu, değeri
açısından onaylanabilir olduğu veya getirdiği çözümün doğru
olduğu konusunda Enstitü tarafından garanti verildiği şeklinde
yorumlanamayacağı, Enstitünün sorumluluğunun doğmayacağı
Belirtilmiştir

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top