Sınai Mülkiyet Kanunu, Karara ve tescile itiraz, SMK 67

**MADDE 67-** (1) Başvuru sahipleri, 64 üncü madde uyarınca verilen kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak itiraz edebilir.

(2) Üçüncü kişiler tasarım tescilinin yayım tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek tasarımın 55 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tanımlara uygun olmadığı, 56 ncı ve 57 nci maddelerde belirtilen şartları taşımadığı, 58 inci maddenin dördüncü fıkrası ve 64 üncü maddenin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında olduğu, başvurunun kötüniyetli olduğu ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği gerekçelerini ileri sürerek tescil belgesinin verilmesine yazılı olarak itiraz edebilir.

(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan itiraza ilişkin ücretin ödenmemesi veya ödemeye ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, Enstitü kararlanna itiraz imkânı getirilmiş
olup ret ve yayım kararlanna yapılacak itirazlarla ilgili esasa ve
şekle dair düzenleme yapılmıştır.
Maddenin birinci fıkrasında, 64 üncü madde kapsamında
Enstitünün yayım öncesi verdiği ret kararlanna karşı başvuru
sahiplerinin itirazda bulunabilecekleri düzenlenmiştir. Şekli
noksanlıklann zamanında ve istenildiği şekilde giderilmemesi
sonucunda işlemden kaldınlan ve dolayısıyla yapılmamış sayılan
başvurularla ilgili itiraz edilebilecektir.
Maddenin ikinci fıkrasında, tasanm tescilinin yayım tarihinden
itibaren üç ay içinde ücretini ödemek şartıyla üçüncü kişilerin
tasanm tescilinin tasanm ve ürün tanımına uygun olmadığı, koruma
şartlarını (yenilik, ayırt edicilik) taşımadığı, 58 inci maddenin
dördüncü fıkrasında belirtilen koruma dışı halleri içerdiği ve
tasanm başvurusunun Kanunun 3 üncü madde kapsamına
girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce yapıldığı, başvurunun
kötüniyetli olduğu ve fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımım
içerdiği gerekçelerini ileri sürerek yazılı şekilde itiraz
edebilecekleri.düzenlenmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top