Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka tescilinde nispi ret nedenleri, SMK 6

**MADDE 6-** (1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

**Kanun Gerekçesi**:

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de aynen yer
alan bu hüküm 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifinin 5 inci
maddesi ile uyumludur.
Maddenin birinci fıkrasında, aynı veya kanşıklığa yol açabilecek
derecede benzer marka başvurulanna itiraz düzenlenmiştir.
Hüküm, 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünde de yer almaktadır.
Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmadan
markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi
adına tescili için başvuruda bulunması ve geçerli bir gerekçe
gösterememesi halinde marka sahibinin itirazını düzenleyen ikinci
fıkra, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifinin 5 inci maddesinin
üçüncü fıkrasının (b) bendine uygun bulunmaktadır. Mevcut
düzenlemeden farklı olarak itiraz edilen başvuru ile itiraza konu
marka arasındaki benzerlik derecesini belirlemek amacıyla madde
metnine bu belirliliği sağlayacak şekilde bir ekleme yapılmıştır.
Maddenin üçüncü fıkrasında, daha önce kullanılan tescilsiz bir
marka veya ticari işaretin sahibi tarafından yapılabilecek itirazlar
üzerine işaret için hak elde edilmişse başvurunun reddedileceği
düzenlenmiştir. Burada işaretin markasal kullanımı aranacaktır.
Maddenin dördüncü fıkrasında, niteliği gereği nispi bir hak içeren
Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki
tanınmış markalann aynısı veya benzeri niteliğindeki marka
başvurularının itiraz üzerine reddedileceği hükmü düzenlenmiştir.
Buna göre Türkiye\’de Paris Sözleşmesinden yararlanacağı kabul
olunan bir şahsa ait olduğu ve aynı veya benzeri ürünlerde
kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın
kanşıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya
tercümesini yapan bir marka başvurusu tescili itiraz üzerine
reddedilecektir. Bu düzenleme ile daha önce mutlak ret nedenleri
arasında yer alan bu husus, AB ve uluslararası uygulamalarla
uyumlu olacak şekilde nispi ret nedenleri arasına eklenmiştir.
Maddenin beşinci fıkrasında, tanınmış markaların sulandırılması
ve tanınmış markalardan haksız yarar elde etme konusu TRIPS ve
2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile uyumlu olarak
düzenlenmiştir. Mevcut düzenlemeden farklı olarak başvuru
sahibine başvuru yapma konusunda haklı sebepleri olduğunu ileri
sürebilme imkânı tanınmış ve fıkra kapsamındaki korumanın,
şartların sağlanması halinde mal veya hizmetlerin aynı, benzer veya
farklı olup olmadığına bakılmaksızın sağlanacağı öngörülmüştür.
Madde metninde her ne kadar \”Türkiye\’de ulaştığı tanınmışlık
düzeyi\” ifadesi geçmekteyse de bu ifadeden markanın tüm
Türkiye\’de tanınmış olması gerektiği anlamı çıkmamakta, mevcut
olayın özelliklerine göre markanın ilgili tüketici kesimi tarafından
Türkiye\’nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli
olduğunun anlaşılması gerekmektedir.
Maddenin altıncı fıkrasında, marka tescil başvurusunun başkasına
ait kişi ismini, ticaret unvanım, fotoğrafını, telif hakkım veya
herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin
itirazı üzerine başvurunun reddedileceği 2015/2424 sayılı AB
Marka Tüzüğüne uyumlu olarak düzenlenmiştir. Fıkrada yer alan
fikri mülkiyet hakkı kavramı sınai mülkiyet haklarını da
kapsamaktadır.
Maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında ise koruma süresi sona
eren markaların başkaları adına tescil edilmek istenmesi
durumunda itiraz hakkı, 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğüne
uygun olarak düzenlenmiştir.
Maddenin dokuzuncu fıkrasında kötüniyetle yapılan marka
başvurularının itiraz üzerine reddedileceği öngörülmüştür.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top