Sınai Mülkiyet Kanunu, Önceki kullanımdan doğan hak, SMK 87

**MADDE 87-** (1) Başvuru tarihinde veya bu tarihten önce buluşu iyiniyetli olarak ülke içinde kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişilere karşı, patent konusu buluşu aynı şekilde kullanmaya devam etmelerini veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarını, patent başvurusu veya patent sahibinin önleme hakkı yoktur. Ancak söz konusu kişilerin patent konusu buluşu kullanmaya devam etmeleri veya alınmış tedbirlere uygun kullanımları, sahip oldukları işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde olabilir. Önceki kullanımdan doğan hak, lisans verilmesi suretiyle genişletilemez ve bu hak, ancak işletme ile birlikte devredilebilir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen kişilerce satışa sunulmuş olan ürünlerle ilgili fiiller, patentin sağladığı hakkın kapsamı dışındadır.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, önceki kullanımdan doğan hakka ilişkin
hususlar düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasına göre, buluş,
patent başvurusunun yapıldığı tarihte veya bu tarihten önce ülke
içinde kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler
almış kişiler tarafından kullanılmakta ise, patent başvurusu veya
patent sahibinin, söz konusu kullanımı önlemeye hakkı
olmayacaktır. Aynı konuda birbirinden habersiz buluş yapılması
durumunda, patent başvurusu yapmak yerine buluşu ticari sır
olarak kullanmayı tercih eden veya buluşu kamuya açıklamaksızm
kullanmaya başlayan söz konusu kişilerin, o buluşla ilgili yaptığı
veya yapacağı yatınmlan değerlendirerek buluşu kullanmasına
imkân sağlanmıştır. Ancak bu kullanım sınırsız olmayıp sadece
işletmenin makul ihtiyaçlannm giderilmesi ölçüsünde olabilecektir.
Ayrıca, söz konusu kullanma hakkının, ancak işletme ile birlikte
devredilebileceği aym fıkrada düzenlenmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top