Sınai Mülkiyet Kanunu, Patentin hükümsüzlüğünün etkisi, SMK 139

**MADDE 139-** (1) Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde, kararın sonuçları geçmişe dönük olarak etkili olur ve patent veya patent başvurusuna bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.

(2) Patent sahibinin ağır ihmal veya kötüniyetli olarak hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geçmişe dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez:

a) Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, patentin sağladığı haklara tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.

b) Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler.

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin hakkaniyet gereğince kısmen veya tamamen iadesi talep edilebilir.

(4) Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Kuruma resen bildirir. Kesinleşmiş karar ile hükümsüz kılınan patent, Kurum tarafından sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, hükümsüzlük kararının etkileri
düzenlenmekte olup, hükümsüzlük kararımn geçmişe etkili olduğu
belirtilmiştir. Bu hükmün nedeni, hükümsüzlük durumunda, patent
hakkı ile elde edilen olası haksız kazancın ortadan kaldırılmasıdır.
Maddenin ikinci fıkrasında, patent sahibinin kötüniyetli olması
halinde, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisinin hangi durumları
etkilemeyeceği düzenlenmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, patent sahibinin ağır ihmalinin veya
kötüniyetli olması halinde, hükümsüzlük karanndan önce yapılmış
ve uygulanmış lisans veya diğer sözleşmeler kapsamında ödenmiş
bedelin iade edilebileceği düzenlenmiştir.
Maddenin dördüncü fıkrasında ise, patentin hükümsüzlüğüne
ilişkin kesinleşmiş kararın sadece davanın taraflarına değil herkese
karşı hüküm doğuracağı vurgulanmıştır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top