Sınai Mülkiyet Kanunu, Şeklî inceleme, şeklî eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihi, SMK 15

**MADDE 15-** (1) Kurum, başvurunun 3 üncü ve 11 inci maddelere uygunluğunu şeklî bakımdan inceler. Şeklî eksiklik bulunmadığına karar verilmesi hâlinde başvuru, başvurunun alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Şeklî eksiklik bulunması hâlinde başvuru sahibine eksikliği gidermesi için iki ay süre verilir.

(2) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine ilişkin eksiklik bulunması hâlinde başvuru tarihi eksikliğin giderildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. 11 inci maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerine ilişkin eksiklikler başvuru tarihinin kesinleşmesini etkilemez.

(3) Süresi içinde eksiklikleri giderilmeyen başvuru işlemden kaldırılır. Ancak başvurunun birden fazla sınıfı kapsayan mal veya hizmetler için yapılmış olması ve sınıflara ilişkin ücret eksikliğinin süresinde giderilmemesi hâlinde başvuru, ödenen ücretin kapsadığı sınıf veya sınıflar açısından incelenir. 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi, rüçhan hakkının kaybı sonucunu doğurur.

(4) 3 üncü madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerin başvurusu reddedilir.

**Kanun Gerekçesi**:

Maddenin birinci fıkrasında marka başvurularının
hangi şartlara göre inceleneceği ve başvurunun kesinleşme tarihi
belirlenmektedir. Söz konusu fıkrada, 3 üncü ve 11 inci maddelerde
belirtilen şartlan yerine getirmeyen başvurulara, eksik belgelerin
veya bilgilerin tamamlanması için süre verilmesi
düzenlenmektedir.
Maddenin ikinci fıkrasında ise başvuru sahibine birinci fıkra
kapsamında verilen süreler sonucunda mevcut başvurusunun
başvuru tarihini değiştirerek, işlemlere devam edebilme olanağı
sunulmuştur. Aynca kesinleşme tarihini etkilemeyen eksiklikler de
düzenlenmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, eksiklikleri süresi içinde
gidermemenin sonuçlan hüküm altına alınmıştır. Aynca bu fıkrada
süresi içinde sınıflara ilişkin ücret eksikliğinin ve rüçhan hakkına
ilişkin eksikliklerin giderilmemesi durumlan özel olarak
düzenlenmek suretiyle bu konularda oluşması muhtemel
kanşıklıklann önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Maddenin dördüncü fıkrasında başvuru yapma hakkını düzenleyen
3 üncü maddeye yollama yapılarak, bu madde kapsamına girmeyen
kişilerin başvurusunun reddedileceği hükme bağlanmaktadır.
Madde ve şartlar düzenlenirken Marka Kanunu Andlaşması
hükümleri de dikkate alınmış ve böylelikle Kitap ve Andlaşma
arasında uyum sağlanmıştır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top