Sulh hukuk mahkemelerinin görevi HMK Madde 4


Kanun Metni:

Sulh hukuk mahkemelerinin göreviMADDE 4- (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,

c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,

ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları,

görürler.

Kanun Gerekçesi:

Bu maddede sulh hukuk mahkemelerinin görevinin tayini bağlamında iki ayrı ölçüt benimsenmiştir. Bunlardan ilki, dava konusunun değerinin esas alınması suretiyle görevin belirlenmesi, ikincisi ise dava konusunun değer veya tutarı her ne olursa olsun, belirli bazı dava ve işlerde sulh hukuk mahkemelerinin görevli kılınmasıdır. Birinci ölçüt çerçevesinde, iflâsa, konkordatoya, sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasına ve vakıflara ilişkin davalar ayrık olmak üzere, mal varlığı haklarından doğan değer veya tutarı beşbin Türk Lirasını geçmeyen (bu tutar dahil) davaların sulh hukuk mahkemelerinde, bu tutarın üstündeki davalara ise asliye hukuk mahkemelerinde bakılacağı açıkça hükme bağlanmıştır. İkinci ölçüt çerçevesinde ise; Kiralanan taşınmazların, İcra ve İflâs Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara,

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılması ile ortaklığın giderilmesi davalarına,

Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnızca zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalara, sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı hususu hüküm altına alınmıştır. Bu çerçeveden bakıldığında, kira uyuşmazlıkları bakımından sulh hukuk mahkemelerinin görev alanı genişletilmiş ve ayrıca diğer kanunların sulh hukuk mahkemesi veya hâkimini görevlendirdiği davaların da sulh hukuk mahkemesinde görüleceği hususuna açıkça işaret olunmuştur.

Eski Kanun Maddesi:

HUMK Madde 8 — (Değişik: 26/2/1985–3156/2 md.) Sulh mahkemesi: I — İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer veya miktarı beşmilyar lirayı geçmeyen davaları, (1) II — Dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın:

İcra ve İflas Kanununun onuncu babında yer alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hükümleri hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, aktin feshi yahut tesbit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaları,

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ait davaları, Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davaları, (Değişik: 9/1/2003–4787/9 md.) Borçlar Kanununun 91, 92 nci maddelerinde mahkeme veya hakime verilen işleri,

(Mülga: 9/1/2003–4787/9 md.) Mirascılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davalarını,(2) III — Bu ve diğer kanunların sulh mahkemesi veya hakimlerini görevlendirdiği dava ve işleri, Görür.


Emsal Yargıtay Kararları

(Kapatılan)17. Hukuk Dairesi 2013/12731 E. , 2013/12193 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki zilyetliğin korunmasına ilişkin davada Antalya 1.Asliye Hukuk ve 6.Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Dava, dava konusu taşınmazların davalıların murisleri ile birlikte 1992 yılında satın alındığı ileri sürülerek davacının taşınmazlardaki payının adına tescili isteğine ilişkindir.
Asliye Hukuk Mahkemesince; davanın zilyetlik davası olduğu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’nun (HMK) 4/c maddesine göre görevli mahkemenin Sulh Hukuk mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Sulh Hukuk Mahkemesi ise,davacının talebinin kadastro tutanaklarına askı ilanından sonra itiraz mahiyetinde olup hakka dayandığından bahisle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 4/1-c maddesine göre; sulh hukuk mahkemesi, “taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik davaları” görür.
Dava tarihi itibariyle 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 11.maddesinde öngörülen 30 günlük askı ilanı süresinin geçmiş olmasına göre salt zilyetliğin korunması ile ilgisi bulunmayan uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;6100 sayılı HMK.’nun 21 ve 22. maddeleri gereğince Antalya 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 13.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C. İstanbul Anadolu 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/23 Esas
KARAR NO : 2021/703

DAVA : İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 12/01/2021
KARAR TARİHİ : 13/10/2021

Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı müvekkilinin, davalıya — -vermiş olup, davalıya — — — ettiğini, davalının — karşı hiçbir itirazı olmadığını ancak fatura borcu da ödenmediğini, — dosyası ile genel haciz yoluyla icra takibi yoluna geçildiğini, borçlu vekilince takibe itiraz edilerek icra takibinin haksız ve kötüniyetli olarak durdurulduğunu belirterek davalarının kabulü ile davalının haksız ve kötüniyetli itirazının iptaline, takibin devamına, haksız itiraz eden davalı aleyhine mahkemece hüküm altına alınacak alacağın üzerinden %20’sinden aşağı olmamak üzere icra-inkâr tazminatı’na hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP : Davalı — — cevap dilekçesinde özetle; davacının — davasının reddine, davacı tarafın işbu haksız icra takibi karşında alacak miktarının % 20 ından aşağı olmamak üzere taraflarına icra tazminatı ödemesine karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLER VE GEREKÇE :Dava, davacının davalıya -– verdiği, davalıya — -ettiğini, — — ödenmediğinden, genel haciz yoluyla icra takibi yoluna geçildiği, borçlu vekilince takibe itiraz edilerek icra takibinin haksız durdurulduğu, davalının haksız ve kötüniyetli itirazının iptali, takibin devamı, haksız itiraz eden davalı aleyhine mahkemece hüküm altına alınacak alacağın üzerinden icra-inkâr tazminatına hükmedilmesi talebinden ibarettir.
Davacı — — duruşmadaki beyanında, dava konusu aracın — — olduğunu, davalı — — faturalar düzenlediklerini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını beyan etmiş, davalı vekili de aralarındaki — beyan etmişlerdir.
Tüm dosya kapsamı göre; taraflar arasındaki sözleşmenin kira sözleşmesi niteliğinde olduğu, HMK 4. maddesi sulh hukuk mahkemesinin görevini belirlediği ve HMK 4/a maddesi gereği kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaların Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılacağı belirlenmiştir. HMK 1. maddesi uyarınca göreve ilişkin kurallar kamu düzenindendir denilmekle ve görevle ilgili olarak yargılamanın her aşamasında resen nazara alınması gerektiğinden dava dosyası içeriği ve davacı vekilinin duruşmadaki beyanı itibarı ile kira sözleşmesinden kaynaklanan bu nevi davalarda 6100 sayılı HMK 4/a maddesi uyarınca her türlü kira ve kiralamadan kaynaklanan alacak davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olmakla; dava dilekçesinin mahkememizin görevsizliği nedeniyle reddine karar verilmesi gerekmiş aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda belirtildiği üzere;
1-Mahkememizin görevsizliği nedeniyle açılan davanın USULDEN REDDİNE,
2-Görevsizlik kararı kesinleşmesinden veya kanun yoluna başvurulmuş ise başvurunun reddi tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize başvurulduğu taktirde dosyanın görevli nöbetçi — — HUKUK MAHKEMESİNE HMK 20. Md. Gereğince gönderilmesine,
3-Harç, yargılama gideri ve vekalet ücretinin görevli mahkemece dikkate alınmasına,
Dair, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf yoluna başvurma yoluna açık olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

T.C.
İSTANBUL
12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2016/674 Esas
KARAR NO : 2018/896
DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 13/06/2016
KARAR TARİHİ : 04/10/2018
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA : Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu 13/06/2016 tarihli dava dilekçesinde, müvekkilinin alacağının sağlanması amacıyla İstanbul … İcra Müdürlüğünün…esas sayılı icra dosyası ile icra takibi yapıldığını, borçlu süresi içinde borçlu olmadığını iddia ederek borca itiraz ederek takibi durdurduğunu, borçlunun itirazının kötü niyetli haksız ve dayanaksız olduğunu belirterek kötü niyetli, haksız ve mesnetsiz itirazın iptali ile takibin devamına, borçlu aleyhine %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçluya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
CEVAP : Davalı tarafından dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunmadığı görüldü.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve sair tüm evraklar hep birlikte incelenmiştir.
Dava, istif makinesi kira bedellerine ilişkin düzenlenen faturaların davalı tarafça ödenmemiş olması sebebiyle başlatılan takibe itirazı iptali istemine ilişkindir.
6100 sayılı HMK 4.maddesinde sulh hukuk mahkemelerinin görev alanı belirlenmiş ve 4/1-a maddesinde ise kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaların sulh hukuk mahkemesinde görüleceği belirtilmiştir.
Dava; taraflar arasındaki kira ilişkisine istinaden açılmış olup, HMK 4 maddesi uyarınca uyuşmazlığın çözümünün sulh hukuk mahkemesinin görev alanına girdiği belirlenmiştir. 6100 sayılı HMK 114/1-c maddesinde görev hususu dava şartları arasında sayılmış olup, “mahkemenin görevli olması” şartının iş bu dosya açısından mevcut olmadığı anlaşılmakla, 6100 sayılı HMK 114/1-c ve 115 maddeleri gereğince Mahkememizin görevsizliği nedeniyle davanın usulden reddine karar karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
H Ü K Ü M :
1-HMK.4/1a, 114/1c ve 115/2.maddeleri gereğince Mahkememizin görevsizliği nedeniyle davanın usulden REDDİNE,
2-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, HMK‘nın 20. maddesi gereğince karara karşı kanun yoluna başvurmaması halinde kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurması halinde bu başvurunun reddi kararının tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize başvurarak dosyanın görevli İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesinin talep edilmemesi halinde Mahkememizce davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesine,
3-Harç ve yargılama giderinin görevli mahkemece değerlendirilmesine, HMK 331/2. maddesi gereğince davaya başka bir mahkemede devam edilmediği taktirde talep halinde harç ve yargılama giderinin ve gider avansının harcanmayan kısmının Mahkememizce karar altına alınmasına,
Dair taraf vekillerinin yüzününe karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.
Katip …
Hakim …

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top