İş Kanunu

İş Kanunu Madde 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

Kanun Maddesi Madde 107 – (Değişik: 23/1/2008-5728/500 md.) Bu Kanunun; a) 92 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen, b) […]