İş Kanunu

İş Kanunu Madde 108 – İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

Kanun Maddesi Madde 108 – (Değişik: 15/5/2008-5763/10 md.) Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 ve 106 ncı maddelerdeki idari […]