İş Kanunu

İş Kanunu Madde 109 – Yazılı bildirim

Kanun Maddesi Madde 109 – Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi […]