İş Kanunu

İş Kanunu Madde 111 – Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri

Kanun Maddesi Madde 111 – (Değişik: 15/5/2008-5763/11 md.) Bu Kanunun uygulanması bakımından; sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin […]