İş Kanunu

İş Kanunu Madde 20 – Fesih bildirimine itiraz ve usulü (*)

Kanun Maddesi Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 12/10/2017-7036/11 md.) İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen […]