İş Kanunu

İş Kanunu Madde 33 – İşverenin ödeme aczine düşmesi

Kanun Maddesi Madde 33 – (Mülga : 15/5/2008-5763/37 md.) Kanun Gerekçesi Maddede ücretin Türk parası ile ödenmesi esası aynen korunmakla […]