İş Kanunu

İş Kanunu Madde 35 – Ücretin saklı kısmı

Kanun Maddesi Madde 35 – İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin […]