İş Kanunu

İş Kanunu Madde 77 – İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

Kanun Maddesi Madde 77 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) Kanun Gerekçesi Sadece iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasının her zaman iş […]