İş Kanunu

İş Kanunu Madde 78 – İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri (*)

Kanun Maddesi Madde 78 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) Kanun Gerekçesi Maddeye, yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişiler […]