İş Kanunu

İş Kanunu Madde 80 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu

Kanun Maddesi Madde 80 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) Kanun Gerekçesi İş kazaları ve meslek hastalıkları hususunda önleme işyerinden başlar gerçeğinden […]