İş Kanunu

İş Kanunu Madde 81 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri (*)

Kanun Maddesi Madde 81 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) Kanun Gerekçesi Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenlerin, işçilerin sağlık […]