İş Kanunu

İş Kanunu Madde 82 – İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar

Kanun Maddesi Madde 82 – (Mülga: 15/5/2008-5763/37 md.) Kanun Gerekçesi Bazı tüzüklerde ayrı ayrı yer alan işyerlerinde iş güvenliği ile […]