İş Kanunu

İş Kanunu Madde 83 – İşçilerin hakları

Kanun Maddesi Madde 83 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) Kanun Gerekçesi İşçiler iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmayan, mesleki risklerin her […]