İş Kanunu

İş Kanunu Madde 85 – Ağır ve tehlikeli işler

Kanun Maddesi Madde 85 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) Kanun Gerekçesi 1469 sayılı Kanunun hükümleri aynen korunmuştur.