İş Kanunu

İş Kanunu Madde 88 – Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik

Kanun Maddesi Madde 88 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) Kanun Gerekçesi 1470 sayılı Kanunun hükümleri aynen korunmuştur.