İş Kanunu

İş Kanunu Madde 89 – Çeşitli yönetmelikler

Kanun Maddesi Madde 89 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) Kanun Gerekçesi 1470 sayılı Kanunun hükümleri aynen korunmuştur.