İş Kanunu

İş Kanunu Madde 95 – Diğer merciler tarafından yapılan teftişler

Kanun Maddesi Madde 95 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) Kanun Gerekçesi 1470 sayılı Kanunun hükümleri aynen korunmuştur.