Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki HMK Madde 12

Kanun Metni:

Usul ekonomisi ilkesi

MADDE 30- (1) Hâkim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.

Kanun Gerekçesi:

Madde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesindeki adil yargılanma hakkı ile doğrudan ilgilidir. 1086 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin sadeleştirilmiş şekli olan bu düzenleme ile, yargılamanın gecikmeye meydan vermeden, düzenli ve en az masrafla yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca, yargılamanın safhaları olan “tahkikat ve muhakeme” yerine “yargılama” terimi kullanılmıştır. Yargılamanın uzaması hâlinde kişilerin, hukukî korunma mekanizmasının işlevini yerine getirdiğine ve hukuk düzeninin etkisine olan inancı da kaybolmaktadır. Çok geç gelen hükümlerin çoğu zaman hayatla bir ilgisi kalmamaktadır ve onların icrası çoğunlukla hakkı teslim edeceğine, bilakis madden haksızlık yaratmaktadır. Yargılamanın hızlandırılmasının sıkı şekilde uygulanması hayat olayının mükemmelleştirilmesini sınırlar ve böylece hükmün temellerinin mükemmelliği ve doğruluğunu olumsuz yönde etkiler. Bir usul kanunu, elverdiği ölçüde hem bir hayat olayının mükemmel bir şekilde tespitine hem de yargılamanın hızla yapılmasını sağlayacak bir dengeleyici sistem sunuyorsa, bu daha da önem kazanmaktadır. Bu hükmün işlevsel olabilmesi, bu Kanunun diğer hükümlerinin de uygulanmasına bağlıdır. Madde 36- Hâkimin, uyuşmazlığın aydınl

Eski Kanun Hükmü:

HUMK Madde 77 — Hakim tahkikat ve muhakemenin mümkün olduğu derecede sürat ve intizam dairesinde cereyanına ve beyhude masrafa meydan verilmemesine dikkatle mükelleftir.

Emsal Yargıtay Kararları

(Kapatılan)17. Hukuk Dairesi         2013/14285 E.  ,  2013/16518 K.


  “İçtihat Metni”


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  -K A R A R-

  Dairenin 10.07.2013 tarihli geri çevirme kararında belirtilen hususlar yerine getirilmeden, dosyanın eksik olarak temyiz incelemesine gönderildiği anlaşılmaktadır.
  Buna göre, mahkemelerin davayı mümkün olduğunca çabuk ve düzenli bir biçimde sonuçlandırmakla yükümlü kılındığı T.C.Anayasası’nın 141/IV ve HUMK.nun 77.maddesindeki (HMK.30.madde) usul ekonomisi ilkesi doğrultusunda, gereken titizlik gösterilmek suretiyle, önceki geri çevirme kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi, ondan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE 25.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  17. Hukuk Dairesi         2015/3944 E.  ,  2015/5391 K.


   “İçtihat Metni”

   MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


   -K A R A R-

   Dairenin 15.12.2014 tarihli geri çevirme kararın (1) nolu bendinde belirtilen takip dosyası evraka eklenmeden, dosyanın eksik olarak temyiz incelemesine gönderildiği anlaşılmaktadır.
   Buna göre, mahkemelerin davayı mümkün olduğunca çabuk ve düzenli bir biçimde sonuçlandırmakla yükümlü kılındığı T.C.Anayasası’nın 141/IV ve HUMK.nun 77.maddesindeki (HMK.30.madde) usul ekonomisi ilkesi doğrultusunda, gereken titizlik gösterilmek suretiyle, önceki geri çevirme kararının (1) nolu bendinde belirtildiği üzere;
   Davalı vekilinin 25.11.2013 tarihli temyiz dilekçesinde bildirdiği ve mahkemenin önceki (bozulan) 05.4.2012 gün, 2011/412 Esas, 2012/143 Karar sayılı kararı üzerine, davacı vekili tarafından davalı taraf aleyhine yapıldığı bildirilen ilamlı icra takibine ilişkin takip dosyasının icra dairesi ve sayısının taraf vekillerinden sorulup araştırılarak ilgili takip dosyasının (ve taraflar arasında düzenlendiği ileri sürülen ibranamenin) aslının yada onaylı ve okunaklı suretinin getirtilerek evraka eklenmesi, ondan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE 06.4.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   8. Hukuk Dairesi         2017/1542 E.  ,  2017/3975 K.


    “İçtihat Metni”

    MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
    DAVA TÜRÜ : Kiralananın Tahliyesi

    Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
    304 maddesinde yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hataların düzeltilebileceği hükmüne, HMK 30. maddesinde ise yer verilen usul ekonomisi ilkesi gereği Fethiye İcra Mahkemesi’nin 22.12.2015 tarih 2015/246 sayılı tashih kararı yerinde görülerek esasa ilişkin temyiz dilekçesinin incelenmesine geçildi. Yargıtay ilamında belirtilen bozma sebepleri çerçevesinde işlem yapılarak karar verilmiş, bozma ile kesinleşen hususların yeniden temyiz sebebi yapılmasına usul hükümleri elvermemiş bulunmasına ve temyiz edilen kararda yazılı gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle bozma gereğine ve usule uygun Mahkeme kararının İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ONANMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 56,90 TL peşin harcın 31,40 TL onama harcına mahsubu ile artan 25,50 TL’nin istek halinde temyiz edene iadesine, 21.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

    Yorum bırakın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Scroll to Top