Türk Medeni Kanunu MADDE 116 – İ. VAKFIN SONA ERMESİ

TMK 116 KANUN MADDESİ


Madde 115- İçişleri Bakanlığı, Anayasada öngörülen hâllerde ve belirlenen usullere uygun olarak, denetim makamının da görüşünü almak suretiyle mahkemece bir karar verilinceye kadar vakfı geçici olarak faaliyetten alıkoyabilir ve derhâl mahkemeye başvurur. Hâkim başvuruyu gecikmeksizin karara bağlar.

TMK 116 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 81/A maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki metin esas alınmakla birlikte, birinci fıkraya, \”amacın
gerçekleşmesi olanaksız hâle geldiği” deyiminden sonra “ve değiştirilmesine de olanak
bulunmadığı\” deyimi eklenmiştir. Bu fikranın sonuna, yürürlükteki maddenin ikinci
fıkrası, \”ve mahkeme kararıyla sicilden silinir.\” şeklinde değiştirilerek eklenmiştir.
Böylece sicilden silinmenin yargısal denetim altında gerçekleştirilmesi amacı
güdülmüştür.
Maddenin son fıkrasında \”Yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyette bulunduğu
sonradan anlaşılan veya amacı sonradan yasaklanan vakfın amacının değiştirilmesine
olanak bulunmazsa\” vakfın denetim makamının veya Cumhuriyet savcısının başvurusu
üzerine duruşma yapılarak dağıtılacağı öngörülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top