Türk Medeni Kanunu MADDE 121 – 2- MANEVÎ TAZMİNAT

TMK 121 KANUN MADDESİ


Madde 121- Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

TMK 121 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 85 inci maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki maddede manevî tazminatın koşulları Borçlar Kanunumuzun 3444
sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükmüne paralel olarak kaleme alındığından,
manevi tazminat \”şahsen fahiş bir surette mutazarrır olma\” koşuluna bağlanmıştır.
Oysa Borçlar Kanununun 49 uncu maddesinde 3444 sayılı Kanunla yapılan
değişiklikle manevî tazminatta “zararın ve kusurun ağırlığı” koşulu kaldırılmıştır. Bu
değişikliğe rağmen niteliği ve amacı aynı olan bu maddedeki manevi tazminatın ağır
zarar koşuluna bağlı tutulması haklı ve yerinde görülmemiştir. Öte yandan maddede
hükmedilecek manevî tazminatın bir miktar paranın ödenmesi şeklindeki bir tazminat
olduğu açıkça vurgulanmış, burada manevî tazminatın diğer şekillerine yer verilmediği
ifade edilmek istenmiştir. Yürürlükteki Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen manevi
tazminatın mirasçılara intikal edip etmeyeceği sorunu, 25 inci maddenin dördüncü
fikrasında hükme bağlanmış olan genel kurala bırakılmıştır. Manevi tazminatın
mirasçılara intikal edip etmeyeceği, aynca bunun başkalarına devir edilip edilmeyeceği 25 inci maddede hükme bağlanmış olduğundan bu maddede yeniden
kaleme alınması yerinde görülmemiştir. 3444 sayılı Kanunla yürürlükteki Kanunun
24/a maddesi hükmü kabul edilmeden önce, bu sorun yürürlükteki Kanunun 85 inci
maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanmış idi. Bu düzenleme karşısında buradaki
özel hükmün diğer manevî tazminatlar için de geçerli olup olmadığı konusunda önemli
tartışmalar yapılmaktaydı. Bu konu 25 inci maddede genel hüküm olarak
düzenlendikten sonra artık manevi tazminatla ilgili özel hükümlerde aynı kuralın
tekrarlanması isabetli olmayacaktır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top