Türk Medeni Kanunu MADDE 182 – 1. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ

TMK 182 KANUN MADDESİ


Madde 182 – Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve
babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini
aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.
(Ek ikinci fıkra:24/11/2021-7343/37 md.) Mahkeme, kararında kişisel ilişki düzenlemesinin
gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin
değiştirilebileceğini ihtar eder.
Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde,
çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve
eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.
Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda
tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

TMK 182 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 148 inci maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki metin esas alınmakla beraber, çocuk kendisinden alınan eşin
çocuk ile ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, terbiye ve ahlâk
bakımından yararlarının esas alınacağı açıklığa kavuşturulmuştur.
Maddenin ikinci fıkrasında velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin
çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılması esası getirilmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrasıyla ise, istem hâlinde hâkime, bu giderlerin gelecek
yıllarda ne miktarda ödeneceğine ilişkin karar verebilmesi olanağı sağlanarak,
ekonomik ve malî açıdan güçsüz olan alacaklıların her yıl masraf ve emek sarfi
suretiyle arttırım davaları açmalarını önlemek ve bu nedenle mağduriyetlerine son
vermek amaçlanmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top