Türk Medeni Kanunu MADDE 192 – C. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ

TMK 192 KANUN MADDESİ


Madde 192- Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda
değildir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve
yararı göz önünde tutulur.

TMK 192 KANUN GEREKÇESİ


İsviçre Medenî Kanununun 167 nci maddesi hükmü göz önünde
tutulmak suretiyle kaleme alınmıştır. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesine İlişkin Sözleşmede kadınların serbestçe çalışma ve meslek edinme
özgürlüğüne sahip olduğu kabul edilmiştir. Nitekim, kadının bir meslek ve sanatla
iştigal etmesinin kocanın iznine tâbi olduğuna ilişkin yürürlükteki Kanunun 159 uncu
maddesi hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunarak iptal
edilmiştir. Maddeyle Sözleşme hükümleri de göz önünde tutulmak suretiyle, sadece
kadının değil her iki eşin de meslek veya iş seçiminde diğer eşin iznini almak zorunda
olmadığı kabul edilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top