Türk Medeni Kanunu MADDE 194 – II. AİLE KONUTU

TMK 194 KANUN MADDESİ


Madde 194- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira
sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin
müdahalesini isteyebilir.
Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla
ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.13
Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş,
kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile
müteselsilen sorumlu olur

TMK 194 KANUN GEREKÇESİ


Bu madde ile İsviçre Medenî Kanununun 169 uncu maddesine
uygun olarak eşlerin hukuki işlemlerinde 193 üncü maddeyle kabul edilen genel
kuralın bir istisnasına yer verilmiştir. Madde eşlerin aile konutlarıyla ilgili hukukî
işlemlerde eşlerin serbestliği ilkesine istisna getirmiş ve böylece, aile konutu ile ilgili
bazı hukuki işlemlerin diğer eşin rızasına bağlı olduğu kabul edilmiştir. Aile konutu
eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği,
acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alandır. Bu nedenle bu denli
önemli bir malvarlığıyla ilgili olarak eşlerin tek başlarına hukuki işlemleri yapması
diğer eşin önemli yararlarını etkileyebilir. Bunun sonucu olarak madde, konutla ilgili
kira sözleşmesinin feshini, bu konutun başkalarına devrini ya da konut üzerindeki
haklanı ve buna benzer diğer hukukî işlemlerle tamamen ya da kısmen sınırlanmasını
diğer eşin rızasına bağlamıştır. Maddede, aile konutunu eşlerden birinin kiralaması
hâlinde, diğer eşin bir bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelmesi öngörülmektedir.
Bu konu İsviçre Medenî Kanununda 7-Temmuz 1998 tarihli Kanunla yapılan
değişiklikle \”boşanmanın sonuçları\” ile ilgili 121 inci maddede üç fikra hâlinde
düzenlenmiştir. Ancak bizde evliliğinin devamı sırasında da kira sözleşmesine taraf
olmayan eşin mağdur olması gündeme gelebilmektedir. Bu nedenle söz konusu hüküm
evlenmenin hükümleri kısmında ele alınmıştır.
Diğer eşin kanunun kendisine tanımış olduğu rıza verme yetkisini haklı sebep
olmaksızın eşinden esirgemesi, bu yolla hakkını kötüye kullanması mümkündür.
Bunun önlenmesi için de maddenin ikinci fıkrasında böyle bir nızaya muhtaç olan eşe
hâkime başvurma yetkisi tanınmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top