Türk Medeni Kanunu MADDE 2 – I. DÜRÜST DAVRANMA

TMK 2 KANUN MADDESİ


Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına
uymak zorundadır.
Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

TMK 2 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 2 nci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin konu başlığı \”Medenî hakların şümulü\” yerine \”Hukukî ilişkilerin
kapsamı\” şeklinde değiştirilmiştir. Gerçekten de yürürlükteki Kanunun 2 ve 3 üncü
maddelerinde kişilerin medenî haklarının kapsamı değil, kişilerin hukuk ilişkilerinde
hakları kazanmaları ile borçlarını ifa etmelerinin kapsamı düzenlenmiştir. Bu sebeple
2, 3 ve 4 üncü maddelerin konu başlığı olarak \”Hukuki ilişkilerin kapsamı\” deyimi
kullanılmıştır.
Yürürlükteki Kanunun 2 nci maddesinde, kişilerin haklarını kullanırken ve
borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymakla yükümlü oldukları
düzenlenmektedir. Gerek öğretide, gerek yargı kararlarında bu maddenin “doğruluk ve
dürüstlük kurallarına\” ilişkin genel ilkeyi ortaya koyduğu kabul edilmektedir.
Maddenin içerik ve amacına uygun olarak kenar başlığı bu sebeple, \”Dürüst
davranma\” olarak değiştirilmiştir. Bu deyim, bir sonraki maddede yer alan subjektif
iyiniyet ile bu maddede düzenlenen iyiniyeti birbirinden ayırt etmeye hizmet etmesi
bakımından da daha isabetli görülmüştür. Madde içerisinde de iyiniyet sözcüğü yerine \”dürüstlük kurallarına uymak\”
ifadesi kullanılmıştır. Maddenin ifadesi anılaştırılmak suretiyle daha anlaşılır bir şekle
sokulmuştur. Maddede, ayrıca ödevi de ifade edecek şekilde geniş anlamda “borç”
ibaresine yer verilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top