Türk Medeni Kanunu MADDE 229 – 2. EKLENECEK DEĞERLER

TMK 229 KANUN MADDESİ


Madde 229- Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:
1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası
olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla
yaptığı devirler.
Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine
ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri
Sürülebilir

TMK 229 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 208 inci maddesinden kısmen
değiştirilmek suretiyle alınmıştır.
İsviçre Medenî Kanununun 208 inci maddesi iki fikra hâlinde düzenlenmiştir.
Birinci fıkra iki bent hâlinde olup, aynen alınmıştır. Buna karşılık İsviçre Medeni
Kanununun 208 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan \”Bu tür kazandırma ve
devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda, kararın, dava kendisine ihbar edilmişse bu devir ve
kazandırmalardan yararlanan için verileceği\’ne ilişkin hüküm alınmamıştır. Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda davanın üçüncü kişiye ihbarıyla ilgili hükümler
mevcut olduğundan, bu genel hükümler varken ayrıca böyle bir hükme gerek
olmadığı düşünülmüştür.
Maddede eşlerin edinilmiş mallarına ilâvesi gerekli değerler iki bent hâlinde
sayılmıştır.
Tasfiyenin adil bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için eşlerin bazı işlemlerle
devrettiği edinilmiş mallara ait malvarlığı değerlerin tasfiye sırasında edinilmiş
mallara eklenmelidir. Eşlerden her biri diğerinin malvarlığındaki artıştan pay
alacağından, diğerinin bu payı azaltmak maksadıyla yaptığı tasarrufların tasfiye
sırasında hesaba katılması zorunludur. Bu nedenle (1) numaralı bentte, eşlerden birinin
mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmaksızın,
olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmaların edinilmiş mallara ek değer
olarak eklenmesi öngörülmüştür. İsviçre Medeni Kanununda mal rejiminin sona
ermesinden önceki beş yıl içinde yapılan kazandırmaların edinilmiş mallara eklenmesi
kabul edilmiştir. Bu hüküm mirasta tenkise tâbi tasarruflara ilişkin 565 inci maddenin
(3) numaralı bendi hükmüne paralel olarak kaleme alınmıştır. İsviçre\’de tenkisle ilgili
bu maddeyi karşılayan İsviçre Medenî Kanununun 527 nci maddesinin (3) numaralı
bendinde de bizden farklı olarak beş yıllık süre esas alınmıştır.Tenkisle ilgili olarak
563 inci madde ile paralellik sağlamak üzere, bu maddede, İsviçre\’den farklı olarak son
beş yıl içindeki değil son bir yıl içindeki kazandırmaların edinilmiş mallara ilâvesi
kabul edilmiştir.
Maddenin (2) numaralı bendinde, edinilmiş mallara eklenmesi gereken
değerlerden ikincisi olarak, bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin payını
azaltmak amacıyla yaptığı devirler değerlendirilmiştir. Burada da bir önceki bentte
olduğu gibi mirasta tenkise tâbi tasarruflar arasında yer alan \”saklı pay kurallarını
etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan temliklere\” benzer bir hüküm getirilmiştir.
Eşlerden birinin mal rejiminin devam ettiği süre içinde diğer eşin edinilmiş mallardan
pay almasını azaltmak üzere yaptığı devirler de tasfiye sırasında edinilmiş mallara, hiç
devir edilmemiş gibi eklenecektir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top