Türk Medeni Kanunu MADDE 240 – 2. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI

TMK 240 KANUN MADDESİ


Madde 240- Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup
birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel
eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle
kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.
Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını
isteyebilir.
Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının
istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir.
Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı
meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal
taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır

TMK 240 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 219 uncu maddesini
karşılamaktadır.
Edinilmiş mallara katılma rejiminde; katılma alacağı istemi, ilke olarak belirli
malların özgülenmesi hakkını kapsamaz.
Maddenin birinci fıkrasında buna bir istisna getirilmiş ve ölüm nedeniyle mal
rejiminin tasfiyesi hâlinde sağ kalan eşe, o ana kadarki yaşantısını koruyabilmek
amacıyla, ölen eşiyle birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine, katılma alacağına
mahsup edilmek üzere, bu yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma
hakkı tanınmasını isteme imkânı getirilmiştir. Maddede eşlerin mal rejimi
sözleşmesiyle aksine düzenlemeleri yapabilecekleri öngörülmüştür.
sağ
kalan eşe, ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasını isteme yetkisini tanımıştır.
Maddenin üçüncü fıkrası, birinci fıkradaki intifa veya oturma hakkı yerine,
haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya ölenin yasal mirasçıların
istemiyle, ölen eşiyle birlikte yaşadıkları konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasını
hükme bağlamıştır. Maddede bu haklı sebeplerin neler olabileceği belirlenmemiştir.
Her somut olaya göre bu sebeplerin haklı olup olmadığı hâkim tarafından
değerlendirilecektir.
Maddenin ikinci fıkrası, birinci fıkradaki koşulların mevcudiyeti hâlinde
Maddenin son fıkrasında sağ kalan eşin, ölen eşin meslek ve sanatını icra
ettirecek olan altsoylarının varlığı hâlinde, bu meslek ve sanatın icra edileceği
bölümlerde intifa, oturma ya da koşulları varsa mülkiyet hakkını, kullanamayacağı
ifade edilmiştir. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri, ilgili
maddelere yollama yapılarak saklı tutulmuştur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top