Türk Medeni Kanunu MADDE 251 – 2. PAYLAŞMAYA AYKIRI DAVRANIŞLAR

TMK 251 KANUN MADDESİ


Madde 251- Eşlerden biri, diğer eşin payını azaltmak kastıyla paylaşmadan önce bir malı
karşılıksız olarak elden çıkardığı takdirde hâkim, diğer eşin alacağı denkleştirme bedelini hakkaniyete
uygun olarak belirler.
Mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan olağan
hediyeler dışında yapılan karşılıksız kazandırmaların bu eşin payını azaltmak kastıyla yapıldığı
varsayılır.
Bu tür kazandırmalara ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar
edilmiş olması koşuluyla, kazandırmadan yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

TMK 251 KANUN GEREKÇESİ


Madde, paylaştırmaya tâbi bir malın, diğer eşe intikalini önlemek
üzere karşılıksız olarak elden çıkarılması hâlinde, hak sahibi eşe denkleştir
isteminde bulunma yetkisini tanımıştır. Bu hüküm hâkime, hakkaniyete uygun olarak
karar verme konusunda geniş bir takdir yetkisi tanımıştır.
Böylece elden çıkarmanın, eşin paylaştırmadan elde edeceği payı azaltmak
kastıyla yapılması hâlinde, parasal tazmin yolu açık tutulmuştur.
Elden çıkarma, karşılıksız olabileceği gibi, karşılığı bulunmasına rağmen,
karşılıksızmış gibi muvazaalı işlem şeklinde de yapılmış olabilir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top