Türk Medeni Kanunu MADDE 265 – 4. MİRASIN KABULÜ VEYA REDDİ

TMK 265 KANUN MADDESİ


Madde 265- Eşlerden biri, diğerinin rızası olmaksızın ortaklık mallarına girecek olan bir
mirası reddemeyeceği gibi, tereke borca batıksa mirası kabul de edemez.
Diğer eşin rızasının alınmasına olanak bulunamazsa veya bu konudaki istem onun tarafından
haklı sebep olmaksızın reddedilirse, istem sahibi eş kendi yerleşim yeri mahkemesine başvurabilir.

TMK 265 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 230 uncu maddesinden aynen
alınmıştır.
Maddede mal ortaklığı rejiminde eşlerden herbirinin diğerinin rızası olmaksızın,
eşlerin ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddetmesini yasaklamıştır. Aynı
şekilde böyle bir tereke borca batıksa, kanun gereği reddedilmiş sayılan bu terekenin,
diğer eşin rızası olmaksızın kabul edilemeyeceği de öngörülmüştür.
Böyle bir mirasın kabulü ya da reddi konusunda diğer eşin rızasının alınmasının
mümkün olmaması veya eşin böyle bir rızayı haklı sebep olmaksızın vermemesi
hâlinde, \’eşin, yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki mahkemeden, diğer eşin rızasının
yerine geçmek üzere karar alabilmesi kabul edilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top