Türk Medeni Kanunu MADDE 285 – A. BABALIK KARİNESİ

TMK 285 KANUN MADDESİ


Madde 285 – Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün
içinde doğan çocuğun babası kocadır.
Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe
kaldığının ispatıyla mümkündür.
Kocanın gaipliğine karar verilmesi hâlinde üçyüz günlük süre, ölüm tehlikesi veya son
haber tarihinden işlemeye başlar.

TMK 285 KANUN GEREKÇESİ


Madde 1984 tarihli Öntasanının 223 üncü ve kaynak İsviçre
Medenî Kanununun 255 inci maddeleri örnek alınarak düzenlenmiştir.
Yürürlükteki Kanunun 241 inci maddesini karşılamaktadır.
Birinci fikrada, hüküm değişikliği yoktur. Yürürlükteki hükmün birinci
cümlesinin daha sade ve açık bir Türkçeyle ifadesi söz konusudur. Böylece, evlilik
devam ederken veya evlilik sona erdikten sonraki üçyüz gün içinde doğan çocuğun
babasının koca olduğu yönündeki karine aynen korunmuştur. Ancak bu karine,
yürürlükteki metnin aksine, bir \”sahih nesep karinesi\” değil, sahih-gayrisahih farklılığı
kaldırıldığına göre, sadece bir soybağı karinesi, yani maddenin kenar başlığının
ifadesiyle \”babalık karinesi\”dir.
İkinci fıkra ise, yürürlükteki metinle içerik açısından bir noktada aynıdır. Bu
nokta, hem yürürlükteki metne hem de yeni düzenlemeye göre, aslolanın, evlilik sona
erdikten sonraki üçyüz günlük süreden sonra doğan çocuğun koca ile arasında
soybağının bulunmadığının kabul edilmesi gereğidir. Ancak madde, yürürlükteki
metinden farklı olarak, ana üçyüz günlük süre geçtikten sonra doğurmuş olsa bile onun
yine de evlilik sırasında gebe kaldığının kanıtlanması hâlinde, çocuk ile koca arasında
soybağının kurulabileceğini açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Böylece, istisnaî
durumlarda gebeliğin üçyüz günden fazla sürmesi nedeniyle çocuğun bu süre geçtikten
sonra doğmuş olması hâlinde, gebeliğin evlilik sırasında gerçekleştiğinin
kanıtlanmasıyla, soybağının kurulabileceği hususu, yürürlükteki metinden farklı
olarak, açık bir hüküm hâline getirilmek istenmiştir.
Üçüncü fıkra ise, yürürlükteki metinde mevcut olmayan bir hükümdür.
Gerçekten, yürürlükteki Kanun, kocanın gaipliğine karar verilmesi hâlinde, yukarıda
öngörülen üçyüz günlük sürenin ne zamandan itibaren işlemeye başlayacağına dair
herhangi bir hüküm içermemekte ve bu durum doktrin ve uygulamada duraksamalara
yol açmaktadır. Bugün doktrinde, bu fikrayla getirilen çözümü kabul eden görüşler
vardır; ancak bunlar sadece birer görüş olup, pozitif hukuk açısından konuya herhangi
bir açıklık kazandırmamaktadır. Getirilen bu hüküm, gerek 1984 tarihli Öntasarıyı
gerek kaynak Kanunda yapılan değişikliği izleyerek, sorunun çözümünü pozitif bir
hukuk kuralıyla hâlletmeyi amaçlamaktadır. Böylece, bu fikra hükmü gereğince,
çocuğun doğumu, eğer ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden itibaren üçyüz günlük
süreden sonra gerçekleşmişse, bu çocuk ile. hakkında gaiplik kararı verilen koca
arasında soybağının bulunmadığı kabul edilecektir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top